Thursday, March 3, 2016

Puonj Simeo Melkio, Od Samson Emonde, Mombasa, 31/10/1972
Tich Ariyo, Saa 5:40

Lemuru Ahinya

1.       Ayudo wach gotieno ka onyisa ni mondo anyisu ulem ahinya. Abraham ema owachona.
2.       Owacho ni Afrika mangima mondo ogo chonggi piny gi lem matek.
3.       Omiyo an aywak kendo asayou, lemuru.
4.       An aa kaeri ka amor, to wachno ema ok adwar ni mondo adhigo.
5.       To Abraham nende omosowa duto tetete; brathe, wasista kod Jodolo bende.

Puonj Kuom Pesa

6.       Gima omiyo arogonu matek kuom wach pesa, pesa en gima rach, nondhogo Ruodhwa. An Ondeto pesa ondhoga.
7.       Ne on’giewa chuth kod wabeberu, jo-Yunani ma onano ni rieko. Jok ma gi oko gin jonabi to gi iye gin ondiegi machamoji.
8.       Omiyo arogo matek ni pesa ok gol e mudho. Pesa ka isolo to igolo kuma ler ma ji duto neno.
9.       Emomiyo anyisou ni kik ugolie pesa e mudho chien’g moro. Gima iwacho apiaya e nyim ji ratiro ema tieko miriambo; gir ratiro ema ber.

Luor Mar Jo-Ot

10.     Gima achako amede; ng’ama dhako oluor chwore ahinya kata nyaka ndalo (nyadi) aluf.
11.     Ng’ama iluongo ni dichwo oluor chiege ahinya.
12.     An ok adwar n’gat ma dhawo e ot malin’g-lin’g kod chwore to ka kiny piny ru to ikuto kod Kanzu idhi chamo Sakramit.
13.     Mano doko wach manade? An ok anyal wuondou; to an in osiepna ka timni berna, to ka timni baya matin to aringo. An iluonga ni paka chunye ariyo.
14.     Ang’eyo ni pok udak koda amin’ga, to gima chunya wacho ukia. To ka oseger udi maber to chien’g moro anahulnu kata weche an’gwen—anyalo wacho. To nono to onge.
15.     Bende aneno uyien’g, to abiro dok kuma ne ugolae.

Gik Mowinjore

16.     Aguronu wach motegno ni lemuru.
17.     Ng’at ma oneno ka chunye pod jur to ochak chon odhi mana dalane. Ng’at ma ong’eyo ni okecho, dhi dalani iywe.
18.     Kawuono awacho moriere piny te: ng’at ma sin ok adwar.

An Ema Akonyou

19.     Ung’eyo maber chuth kinde mane awuotho e piny Joluo, Abaluya, Wakamba; jogo an e mane akonyo.
20.     Ne akuongo aromo piny ma amako osiep kod polise madongo. Wachno ne odonjo e chuny msungu moro ma iluongo ni Koblo ema okonya wach. Mano emomiyo unya e piny.

Gir Mudho Ok Adwar

21.     To an to dhoga ni nowach-awacha ma kata atho. To gir mudho to ok nadwar nyaka chien’g.
22.     Bende ung’eyo gima omiyo urwako kanzu? An nene gihoya mondo otera ei 

Klisia ma Katholik akuo.

23.     To koro Serikal ne penjo ni: ok urwak mana ng’atni e od Katholik? N’gato ne owacho ni (to) ja lemo alema ni otimo ang’o?

Chiwuru Gigu Ne Jotendu

24.     Omiyo nyimine gi owete, yawuru dho chunyu mondo chunyu obed maler.
25.     Kadinar maru maduon’g kod Papa maru, kod Kadinar Lawrende, Karilus Mumbo kod Nikolas Otieno---Uganda, um uru duggi gin mau.
26.     Omiyo adagi ni pesa ok sol akwo. Bende ng’euru ni jok ma riek kamagi duto ok nyal donjo e din ma gi n’geyo ni rach.
27.     Nyithi Nyasaye, Kadinar Lawrende ni en oyie tho ne Legion Maria. Ka abiro kae, kik uweye owuoth duk. Osuru bende ugolne.
28.     An tinde aweye e lwetu nikech asepogonugo. Omiyo utem rite ahinya.
29.     An to achiemo ayien’g to un duto adwaro ni upar rito jotendu nyaka dereba maru ma riembo piny mangima.

Paruru Nyasachu

30.     Oyawore uru duto tetete.
31.     Jok ma odhier ema paro Maria (mana) kaka Lazarus bende ne paro Nyasaye.
32.     An’geyo ni chunyu odenyo; an bende chunya odenyo. An aweyo odwa nikuop ngima, (nikech) ng’at ma oyie Jesus mago ok olaw.
33.     Lazarus kane oyie Jesus ne odhi e ngima; ne odhi kuma okwe. To owadgi Lazarus ne sando Lazarus ndi.
34.     To apenjou: dipo nono ni un bende ugoyo nyimineu kata oweteu matindo?
35.     Kar goye to puonje lemo ka inyise ni lem. Ka odagi lemo to chiemo to imiye-amiya; to odhi onindo kamoro nono.

An Ng’at Machon Ahinya

36.     To an, an ng’at ma chon ahinya; an tene. An ng’at ma chon ndi.
37.     Lo mane ochweya godo ok chuodho mochweugogi. Chuotha en chuodho matin to tek maok ti piyo.

Rituru Mond Liete gi Nyithi Kiye

38.     To gima apuonju: kik ugo kata jowadu.
39.     An’geyo ni owadu nyalo tho to oweni dhako kod nyithindo, to gimoro kik chieni igo kata nyathi achiel. Kata chi owaduno kik itemie goyo.
40.     Ka imiyo gi luor eka gin bende chien’g moro kata ginwan’g dhian’g to gimiyi ni dhi icham irito minwa maber ahinya. Mamano en chiegi.
41.     To mano nidag maber moloyo (ka) ipogonegi puothegi ng’ato ka ng’ato, ma kata itho to odon’g e lwetgi.

An Dhano Ok Gimoro Kuoma

42.     An nene aneno Dina nyar Jakobo, nyako maber ndi. (E fwenyno) ne ochalo mana dhako mosenyuol dichiel kende.
43.     To an dhano mochwe ok buoga kata matin. To anyisou adier (ni) ka ibedo jakuo kaka an kama to irach ne Nyasaye.
44.     To lemuru uduto tetete. Mago mondo oromu jokristuswa.
45.     Dominus Vobiscum. Et Cum Spiritu tuo.