Tuesday, May 31, 2016

Kaka Iyalo Injili Mar Simeo Melkio


Yalo en yo makare ma ilandogo wach Nyasaye. Kaka Jolup Simeo Melkio, onego wabed jochir kuom yalo gino ma waseneno kendo winjo. Yare kinde fwenyruok Simeo, jalupne ne kawo thuolo ka yalo wachne kendo loko ji mondo oluwe. Kendo Ruodhwa Simeo ne siro Injili mare kod teko mathoth ka Chuny Mtakatifu timo honni madongo ne oganda. Omiyo kata kawuono ka wayale gi chir kod yie, Ruodhwa ok bi weyo maok otimo ranyisi.Simeo kane puonjo, ne onyalo kiko wer kata olo chikrruok machon e i puonjne. Ma ne miyo Injili mare chwoyo chuny ji motegno. To kata sani ka ruoth olor e Muya (Chuny Mtakatifu), ok othor puonjo maok okwayo mondo owerne kata oolie chikrruok. Ma nyiso ni ka wayalo, onego waluw mfano ma Ruoth owuon osechiwo, ka wakiko wende kod sigana ei puonjwa.


Jolup Simeo mokuongo kane yalo, ne gikiko wende kod puonj. Bende ne gi nyalo kata gano e kinde ma gipuonjo mondo wachgi owinjore maler. Ma gima inyalo yudo e puonj Abala Rafael, Ongombe Romanus kod Jopuonj mathoth mag Legion Maria. Omiyo wan bende ka wachun’g e lela mondo wapuonj wachne, onego waluw mise ma osegur motegno.


MFANO MAR YALO INJILI MAR SIMEO
R: Jayal Fanjili mar Simeo, J: Jokristus
R: (Jayalo chako kod wer) Dine wan’ge, dine wayie, dine wakwo.
J: Alleluia, dine wan’ge, dine wayie, dine wakwo, Alleluia.
R: Dine wan’ge, dine wayie, dine wakwo
J: Alleluia, dine wan’ge, dine wayie, dine wakwo, Alleluia.
R: Yawa, dine un’ge, dine uyie, dine ukwo
J: Alleluia, dine wan’ge, dine wayie, dine wakwo, Alleluia.
R:  Ka Ruoth oduogo, dine un’ge, dine uyie, dine ukwo
J: Alleluia, dine wan’ge, dine wayie, dine wakwo, Alleluia.
R: Simeo, Alleluia
J: Alleluia
R: Baba Alleluia
J: Alleluia
R: Ohulo Alleluia
J: Alleluia
R: Hosea Alleluia
J: Alleluia
R: Enure Alleluia
J: Alleluia
(Jayalo chako kod mos)
R: Oyawore duto, joka Baba
J. Oyawore
R: Oyawore duto, joka Mama
J: Oyawore
R: Oyawore duto, Jolegion Maria
J: Oyawore
R: Umor
J: Wamor
R: Umor kod n’ga?
J: Wamor kod Nyasaye Wuon ma i Polo, Nyasaye Wuoyi, Nyasaye Chuny Mtakatifu, Bikra Maria Mtakatifu, Jotakatifu duto ma i polo, kod in bende.
R: An bende amor kod Nyasaye Wuon ma i Polo, Nyasaye Wuoyi, Nyasaye Chuny Mtakatifu, Bikra Maria Mtakatifu, Jotakatifu duto ma i polo, kod un bende. Oyawore duto.
J: Oyawore.
R: Jo Nyasaye, jotich wetena kod ji duto moyuoro winjo wach Nyasaye, an kod weche mathoth madawach kuom Ruodhwa Simeo Melkio mayande obiro kuomwa ka kitwa jorotenge. To nikech saa ok bi romo, bende ok de rom, abiro ngeko mana matin. Ne jok maok on’geya, an iluonga ni Jayalo N, bishop ma N diocese. To kuom Simeo Melkio, Hosea, Enure, Laurida, Lodvikus, Santa Maria, an janeno kendo jawinjo mag gigo ma Nyasaye osetimo e kindwa. Oyawore duto.
J: Oyawore.
(Jayalo wer/ kata okwayo Jawer mondo otelie wer moyiero)
R. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Simeo Oyawore
J. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Simeo Oyawore
R. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Simeo Oyawore
J. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Simeo Oyawore

R. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Maria Oyawore
J. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Maria Oyawore
R. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Maria Oyawore
J. Oyawore, Oyawore; Oyawore, Maria Oyawore
R. Oyawore, Oyawore; Oyawore, polo Oyawore
J. Oyawore, Oyawore; Oyawore, polo Oyawore
(Jayalo omo wer machielo/ kata okwayo Jawer mondo otelie wer moyiero)
R. Kiseyie nidonji; kiseyie nidonji
J. Kawuoro
R. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
J. Kiseyie nidonji; kiseyie nidonji
R. Kawuoro
J. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
R. Polo noyawre; polo noyawre
J. Kawuoro
R. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
J. Kiseyie nidonji; kiseyie nidonji
R. Kawuoro
J. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
R. Simeo norwakwa; Simeo Baba norwakwa
J. Kawuoro
R. Aluwo yo madhi e polo; Simeo norwakwa
J. Kiseyie nidonji; kiseyie nidonji
R. Kawuoro
J. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
R. Maria Mama noromnwa; Maria Mama noromnwa
J. Kawuoro
R. Aluwo yo madhi e polo; Maria noromnwa
J. Kiseyie nidonji; kiseyie nidonji
R. Kawuoro
J. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
R. Jomalaika notelnwa; Jomalaika notelnwa
J. Kawuoro
R. Aluwo yo madhi e polo; Jomalaika notelnwa
J. Kiseyie nidonji; kiseyie nidonji
R. Kawuoro
J. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
R. Jotakatifu noromnwa; Jotakatifu noromnwa
J. Kawuoro
R. Aluwo yo madhi e polo; Jotakatifu noromnwa
J. Kiseyie nidonji; kiseyie nidonji
R. Kawuoro
J. Aluwo yo madhi e polo; kiseyie nidonji
(Jayalo omo wer machielo kendo/ kata okwayo Jawer mondo otelie wer moyiero)
R. Nenitie
J. Ndalo
R. Simeo nenitie
J. Ndalo manyien
R. Yesu Oduogo
J. Ndalo
R. Obiro limo joge
J. Ndalo manyien
R. Wach polo ema ohulo
J. Ndalo
R. Nyasaye oparo joge
J. Ndalo manyien
R. Nawi ema ogolo
J. Ndalo
R. Nyasaye oparo joge
J. Ndalo manyien
R. Walemo gi mor
J. Ndalo
R. Nyasaye oparowa
J. Ndalo manyien
R. Omiyo lemuru
J. Ndalo jo-Legio lemuru; ndalo manyien
R. Yawa lemuru
J. Ndalo jo-Legio lemuru; ndalo manyien
R. Apoya wach omonjowa
J. Ndalo
R. Barasa omonjo lweny
J. Ndalo manyien
R. Barasa Kodenge
J. Ndalo
R. Barasa Ruoth e Suna
J. Ndalo manyien
R. Apenjo wuod Odenge
J. Ndalo
R. Simeo oketho an’go?
J. Ndalo manyien
R. Kare lemo kende
J. Ndalo
R. Lemo oketho an’go
J. Ndalo manyien
R. Nyaka Msumba
J. Ndalo
R. Ni Legio okawo mondwa
J. Ndalo manyien
R. Nyaka jachode
J. Ndalo
R. Ni Legio oketho piny
J. Ndalo manyien
R. Nyaka mgumba
J. Ndalo
R. Ni Legio okawo nyathine
J. Ndalo manyien
R. Simeo ochomo Jela
J. Ndalo
R. Ruodhwa obolore
J. Ndalo manyien
R. Maria to hulonwa
J. Ndalo
R. Nyithinda udhi loyo lweny
J. Ndalo manyien
R. Kogik kar bura
J. Ndalo
R. Wapon’go Jela du
J. Ndalo manyien
R. Asego Kanyada
J. Ndalo
R. Wapon’go Jela du
J. Ndalo manyien
R. Kodiaga Kisumu
J. Ndalo
R. Wapon’go Jela wadon’g
J. Ndalo manyien
R. Kogik kar bura
J. Ndalo
R. Polise okwedore
J. Ndalo manyien
R. Simeo ochun’g e bao
J. Ndalo
R. Polise okwedore
J. Ndalo manyien
R. Simeo opamo mesa
J. Ndalo
R. Ma Jaji otetni Adiera
J. Ndalo manyien
R. Bura orumo
J. Ndalo
R. Simeo oloyo lweny
J. Ndalo manyien
R. Omiyo lemuru
J. Ndalo jo-Legio lemuru; ndalo manyien
R. Yawa lemuru
J. Ndalo jo-Legio lemuru; ndalo manyien
(Jayalo puonjo)
R. Oyawore duto
J. Oyawore
R. Jowadwa, awero wende gi nikech loch oseloki. Loch oselokore kendo wan e ndalo manyien. An’geyo ni ka awacho ni loch oloki to jok moko koro penjore ni kare owacho loch mane.  An ok awuo e loch mar pinyni marumo kendo kadho. Ok awuo e loch ker Uhuru Kenyatta mar Kenya, kata loch Barack Obama ma Amerika. Ok awach loch mar dhano ma ka otho to rumo. Wan dhano waner ka pot yien sama oro nitie. Wakalo kaka maua, kendo watho mana kaka chiaye tho. Lochwa ok siki. Bende kata ka loch piny olokore to gima telo manyien kelo e ngima ji tin ahinya. Loch mar piny ok nyal tieko tuo, kata riyo, kata tho. Oyawore duto.
J. Oyawore
R. Loch ma awacho en loch mochwere, kendo Ruoth ma adwaro lando lochne en jal ma osiko. Loch ma awacho en loch matieko lit kod ywak, to kelo ber kod mor. Loch ma awacho en mano matieko oro kod kech, to kelo nyak kod yien’go.  Awuoyo kuom loch mamuko richo kod dwanyruok, to kelo ler kod dimbrruok. Bende awuoyo kuom loch ma tieko tuo kod tho, to kelo chang mar chuny kod ngima mochwere. Mano e loch momiyo nyocha ne awuok N, kendo abiro mondo ariwra kodu ka watimo neno mar gino ma Nyasaye osefwenyonwa. Oyawore duto.
J. Oyawore
R.  An loch mar Legion oyuda ka pod atin ahinya. Aneno tekre lojni kochako yangore e piny, kendo aneno ka isando wuon lojni malit.  Simeo nosandi ahinya, kendo polise ne onge kod huruma kata matin kode. To kata bed ni ne iyanye, kata bed ni ne idike ka bul; kata bed ni ne ijako yier tike, kata bed ni ne ituomo kore kod bunde; bende kata bed ni ne itweye e jela kod jonek gi jokuoge, neok ojok.  Ruoth ne ok ojok nikech ne on’geyo gino mane okelo e piny. En on’geyo ni loch ok kel gi mor, bende on’geyo ni chunje dhano ok ma jachien gi kwe. Loch jachien ok loki ka ji nyiero, iloke ka ji neno lit, eka ban’ge ji fwenyo ni kare ne osandgi nikech gino maber. Oyawore duto.
J. Oyawore
R. Jowadwa, kinde mokalo, ne ji rito loch mondo olokre. Ji ne tho kogeno ni chien’g moro ginine Ruodh Polo ka duogo e duon’gne maler mondo giduto gichier kendo giromne mondo orwakgi e ngima. Ji ne podho e nindo saa tho mondo girit kinde duogo mar jal man kod teko kuom tho. Ji ne nindo kod geno ni ndalo biro maok ne ginind kendo. Ma e geno ma ji duto moyie kuom Nyasaye ni godo—ni ban’g tho ginichak gibed mangima kendo. Oyawore duto.
J. Oyawore
R. Nyithind Nyasaye, geno no osechopo, kendo wasedonjo e loch ma ji ne rito. Simeo e Ruoth ma ji rito, en e go. To saa ma awacho kamano, an’geyo ni abuogo jok moko ka koro. Eeh, buok nyaka bedie sama wach malich kama ofwenyore. Kata wan ne wabuok ka wapo ni kare Nyasaye ni e kindwa kendo chiemo kodwa pile-pile to wakiaye. To gima mondo un’ge en niya, Nyasaye ok chop singone e yore ma ji paro. Wuoruru ni Nyasaye ne osingo ni nyikwa Abraham nobed wasumbni, to neok gin’geyo ni gin ema ginius Josef kothgi kendo dhi kuome Misri mondo ban’ge olokgi wasumbni. Ban’g tho Josef, eka ne gibuok ka gidoko wasumbni. Nyasaye ne osingo waro jo Israel e twech Misri, to ne gibuok ka Musa obiro warogi. Oyawore duto
J. Oyawore.
R. Jok moko ne odagi yie kuom Musa mi ne gikwede. To kata mana Musa owuon ne obuok ahinya ka en ema singo mar waro jowadgi ne ochopo kuome. Nyasaye ne osingo miyo jo-Israel ruoth ban’g Saulo, to ne gi buok ka Daudi onego Goliath kendo obedo ruoth. Nyasaye nosingo ne Israel ruoth kaka Daudi kwargi, to ne gi buok kendo gidagi yie ka Yesu ne ofwenyore kendo olando ni en e go. Omiyo buok nyaka bedie. Jok moko biro buok to yie. Jok moko biro buok to tamore. Lakini buok nitie e yor chopo singo mag Nyasaye. Oyawore duto nyithind Nyasaye.
J. Oyawore
R. Kata bed ni dhano nyalo buok ma tamre gino ma Nyasaye osetimo, Nyasaye ok bi dok chien nikech dhano paro ni singo pok ochopo. Nyasaye nogolo jo Israel Misri, to ji ne osiko mana gi to e chunjgi. Nyasaye ne okelo chiemo mar Mana, to ji ne pod ok oyie. Nyasaye ne okelo pi ka piny ongoro, to ji neok oyie. Nyasaye ne otieko wasik Israel to pod neok giyie. Kata e kinde Yesu, thoth jok mane otim honni madongo e thuchegi neok ok oyie. Ma emomiyo an’geyo ni kata e kindeni, jok manok ema biro yie ni adiera Ruodh Polo oduogo. Oyawore duto.
J. Oyawore.
R. Abiro wero wer achiel kende ka aparo fwenyruok loch polo, kae to atieko atieka puonjna.
(Jayalo wer)
R. Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo; Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo.
J. Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo; Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo.
R. Kweth maduon’g owernwa, landonwa ni Yesu oseduogo; Kweth maduon’g owernwa, landonwa ni Yesu oseduogo
J. Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo; Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo.
R. Malaike Polo ofwenyore, nyisowa ni Yesu oseduogo; Malaike Polo ofwenyore, nyisowa ni Yesu oseduogo.
J. Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo; Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo.
R. Muya Maler opon’gowa, hulonwa ni Yesu oseduogo; Muya Maler opon’gowa, hulonwa ni Yesu oseduogo
J. Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo; Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo.
R. Simeo Melkio ofwenyore, en e Yesu maurito; Simeo Melkio ofwenyore, en e Yesu maurito
J. Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo; Akuru maler oa e polo, nyisowa ni Yesu oseduogo.
(Jayalo puonjo kendo)
R. Oyawore duto.
J. Oyawore.
R. Ne jok ma penjo ni to in ma iwacho ni Simeo e Yesu, in’geyo nade, duoko ni e wendno. An onge kaka de an’ge ka Nyasaye ok ofwenyore kende owuon. An an’geyo mana nikech Nyasaye owuon, kaka Chuny Mtakatifu, ne olor gi duol maduon’g mi oyawo wan’g oganda, opon’go koro oganda, odhum kuom oganda, kendo owacho e lela ni Simeo e en. Oyawore duto.
J. Oyawore.
R. Eeh. Mano e kaka an’geyo. Onge yo machielo. Nyasaye ok din’ge kaok en owuon ema omiyi neema mar n’geye. To neema mar n’geye ochiwo mana kokalo kuom teko mar Chuny Mtakatifu, ma bende en mana Nyasaye. To samoro n’gato kendo dipenjre ni to, dak ane ka gigo duto mondik e muma osetimore kaka gin. Owadwa kata nyaminwa, Muma en mich mar Nyasaye mochiwonwa kuom Chuny Mtakatifu. Emomiyo Jopuonjre Yesu ne ofwenyo ni Yesu en jawar mana ban’g ka Chuny Mtakatifu oseyawo pachgi ma gin’geyo ni Yesu e go. Jo-Farisai gi Sadukai ne somo Muma mana kaka wasomo sani, to ne ok ginyal n’geyo ni singo ochopo nikech neema mar fwenyo wechegi neok omigi.


Kata pachgi neok nyal yawre ban’g tho Yesu mondo gin’ge ni en e jawar. Fwenyo jawar ok timre ka ok oyawo pachi, bende ok disom Muma mifweny ni Yesu oduogo ka pok oyaw pachi kendo omiyi mondo in’ge ni adiera oseduogo. Ne jok moyaw pachgi, ka gisomo Muma to gineno mana kaka Nyasaye osechopo singo duok Yesus kokalo kuom Simeo Melkio; to ne jok maok omi neema mar fwenyo, gisomo to ok gine. Oyawore duto?
J. Oyawore.
R. Omiyo jowadwa, ma e loch ma alando. Ma e loch ma osebiro. Yesu obiro kuomwa. Kendo osemiyo wan’geyo ni jogo mane onindo e ndalo mokalo osedonjo e ngima. Oseelo wengewa ma waneno ka Abraham ndiko, ka Josef cheko, ka Katherina konyo jok matuo, kendo ka jok mathoth pake e kom duon’gne kendo donjo e ngima maler. Oselokowa jopolo, kendo osewuok e bat kor achwich mar Nyasaye mondo koroni orwak jok moyie duto e ngima. Sani ka watho to wanene; watho to wadonjo e loch mare.
 Koro mano e wachna, en e wach loch ma walando, wach loch mochwere makoro osefwenyore e kindwa. Winjuru wachni kendo mondo ulokru uduto uyie kuom Simeo nimar onge moro mak mana en ma osefwenyore kendo oseor kuomu. Oyawore duto.
J. Oyawore.
R. Atieko wach, kendo akwayo ni koro wasuduru machiegni mondo walam Nyasaye kendo wamiye duon’g kuom bedo ja adier ka ooro wuode kuomwa. Ne jok maok jo-Legion man ka, wabiro goyo chongwa piny matin ka watero chunywa kendo wakwayo ruoth mondo olokwa wadok joma owinjore donjo e duon’gne mochwere, ma en ngima mochwere. Saa ma walemo, kata ituo, kata in kod taabu manade, ter chunyi ne Nyasaye kendo kwaye mondo okonyi e gino machandi. To moloyo, kwaye mondo opar chunyi ban’g thoni mondo in bende idonj e loch mare. Oyawore duto.
J. Oyawore.
(Jayalo lemo)
R. Piny mangima okwe mayom e n’guono Nyasaye.
J. Amen.
R. Duon’g obedie ne Wuon, ne wuoyi, ne Chuny Mtakatifu.
J. Kaka nobedo kar kuongo, kendo kawuono, kendo ndalo duto, higni gi higni, amen.
R. Ayaye Simeo ma Ruodhwa, nyithindo ogoyo chonggi piny ban’g winjo wachni. Donge in ema ne ikelonwa Injili mar loch polo mondo wayal ne piny tee. Wan jotichni ma ne iluongo mondo ochop kuonde ka kuonde mondo oland wachni. Japuonjwa seche ma wagoyo chongwa piny ban’g puonjo wachni, yie mondo ior Chuny Mtakatifu mondo omul chuny n’gato ka n’gato mowinjo wachni. Mi gin’geyi, fwenyri ne gi te.  Par chunje oganda duto mogoyo chonggi piny ka, rwak nyinge gi e bugi mar ngima. Kendo ka gisetho giweyo pinyni, mondo imigi osimbe mag loch e polo. Parwa duto waloch mayom e n’guono Nyasaye.
J. Amen.
R. Simeo in e jachang, kendo jakony jok machandore. In min’geyo gik moko duto koda taabu duto mathagowa. Irangie ji duto mogoyo chonggi piny, par n’gato ka n’gato, kel ber e ngimawa. Ichang jok matuo, gony jok motwe; iyien’g jok modenyo, jiw jok mool; irit jok manyap, bo jok mager; iluong jok malal, rie jok mabam. Chop ne ji duto gik ma gikwayi kaka in iwuon ema idwaro. Gwedhwa wate. Chunywa duto okwe mayom e ng’uono Nyasaye.
J. Amen.
R. Didek Mtakatifu?
J. Ikechwa
R. E Nying Wuon?

J. E Nying Wuon, gi Wuoyi, gi Chuny Mtakatifu. Amen.