Friday, November 4, 2016

Dok Bikira Maria Mtakatifu e Polo
1.       “Kane Maria koro tuo ahinya dwaro weyo pinyni, mano en Asere Ndhoya, Efeso, Aora Jordan, Ka-Mumbo (Kadnar), wuon Okumu, ne owacho ni ndege mane obirogo pod ni Kalafare kanyakla gi mar Jahulo mane oluongo ni “Oulo”.

2.      To nowacho niya: “Awinjo ka ndege mane okelacha osechako mor e got kucha---sana oserumo. To Oulo ero ema aweyonu, urite maber.

3.      To sama ubiro neno ka Sulwe moro oringo marieny maler ahinya e polo to un’ge ni mano e ndekano.

4.      Obiro oma otera Silita, to obiro duogo omo joga mane okela wuoth—podi awegi e piny gikonyo Oulo choko rombe.”

5.       Kane osewacho kamano, ne odok olin’g. Koro ji ne owuok oko oweye e ot mondo mi otim yweyo.

6.      Ban’ge matin, Baba Messiah ema kendo ne ochiewo pachji ei ot kumane ji budhe kode ka okone gi niya, “To mano ler mane momenyano? Koso matoka moro odonjo dala ka?”

7.       Kane ji n’giyo oko, ne gineno Sulwe maduon’g ka ringo e kor polo. Eka jomane Mama onyiso wach ndegecha kane oparo wachno, ne gidhi mondo gine Mama e sano.

8.      To negiyudo ka Ruoth ma nyako osedhi gi Sulwe cha—oweyo mana ogunia (ringre) mane obirogo e pinyka ka onindo kanyo moos.

9.      To chien’gno oganda Legion Maria mane ni Milambo e Jerusalem gi Kalafare bende ne oneno sulweno—to gin ne gineno sulni ariyo, matin gi maduon’g, ka ringo e polo gi yor Masawa, to neok gi n’geyo gima osetimore.

10.     Papa Timotheo Josef Atila, Papa mokuongo e Legion Maria, ne wacho ni ban’ge negiyudo wach ni Mama ne jobiro Got Kalafare goyo oriti ne piny, ka Mama oidho ndeke mane okele to Baba bende ne okowe gi ndeke, Jet 9, nyaka Got Oyawore.

11.     Eka ban’ge kane oseweyo mingi e lwet jopolo, ne odok ir nyirombe Efeso Ndhoya, kuma kitundu min ne odon’gie.

12.     To kata kamano, Jet 9 mar Jahulo to derepe ne dhi kode kuonde duto ma Jahulo ne dhiye. Ji achiel-achiel emane nyalo nene.