Friday, November 4, 2016

Puonj Bikira Maria, Legion Maria: Maria Oluongo Gwenge Duto
1.       “Ero aneno det bonyo mokwako kor polo kendo gi huyo ka gi ungore koni-gi-koni to giduogo gipodho e nyim Jahulo, kendo gichako giwuok ka gihuyo ka giluoro piny kendo gichako giduogo gipodho auma e nyim Jahulo.

2.      To yaye-yaye-yaye, mano kaka dede gi ohungore molal e nam duto!


3.      Mano kuma ne achandora malit ka aluoro piny, to piny ne osanda! 

4.      To kata kamano, gernauru ot. Analuongie nyithinda, ginibi gilemie.

5.       Masawa bi piyo! Ilin’g nan’go?

6.      Ugwe in be bi piyo! Wek lin’g bura in’gado seche orumo. Luong Yimbo omeru bende obi, to ikwere kik opodhi e obadho mar richo mabiro mako piny mangima.

7.       In Milambo ne isanda, kendo inisanda malit ndi! To kata kamano, bi abiya in Milambo matun’g gi madiere.  Ee, bi abiya kik ilin’g, to inisanda ndi. In to inichun’g mana gi oko!”

8.      Wechegi ne openj Jahulo, kendo ne olero tiend gi kama: “Tiend det bonyo mohungore, Bikira Maria ne wuoyo kuom oganda mane otelo gi wach Nyasaye ei Afrika, kende ne luoro piny to duogo goyo chonggi piny ni Ruoth Jesus.

9.      Jogi e yach mane okuongo kelo wach maber e pinyni, to kata kamano neok gi luwo Jawar e yor adiera, kendo ne gidoko jo akwede ka gipinge kendo giriembe e Sinagokegi kendo e utegi mag lemo.”