Wednesday, February 24, 2016

Puonj Simeo Melkio, Boro Mission, 18/10/1981


Saa 7:08

Kawuono Sauri Mar Nyasaye

1.       Nyasaye Wuon manyalo gik moko duto, kendo wuon mirembe; Nyasaye ma konyo jok ma odhier kendo okonyo jok ma omewo; Nyasaye olokore dhano kendo obedo ei Jo-Yahudi.
2.       Nyasaye wuon piny, kawuono odiechiengni en sauri mare; ok en saucha, ok en sauch Jotakatifu, en sauri mare. Sauri mar Jotakatifu kiny nobed kiny.
3.       Nyasaye nolokore dhano mobedo kuom Jo-Yahudi, kuom Jorotenge, kuom Wahindi. Kuom Jo-Yahudi ne gi sande ka gi wacho ni gure wan ema wa puodho.
4.       To Jesus ne opuonjo gi adiera: kik iterri, kik ihang wadu, kik iriambi, mano kane pok omake.

Weuru Dok E Richo

5.       Onyisa weche an’gwen gi ni mondo anyisu.
6.       Ni uwe dok ei on’gono diriyo: udok e chode diriyo, udok e timbeu diriyo. Nyasaye olokore dhano obiro warowa.
7.       Jesus owacho ni tien’g mar ariyo ni, tien’g mar adek, ginine masirni gi wan’ggi.
8.       Gini gomb sore e bur mwogi, kata idho e wi tat ot; kendo gini yany Jesus ni ma to Nyasach chieth mane ma kata piny mukore to ok okonywa. Onge gima notim.

Jesus e Wuon Polo

9.       Jesus en e wuon polo gi piny. Kata ihime mana kod ndagla, mago nono; to kata ikore kod polo to kier akiera, mago nono.
10.     To owacho ni odagi n’geyo mag jok ma on’geyo.
11.     En ruoth ma ja n’gayi; to ok an, anto kata usanda, utama e gigu, mago onge wach. To ukwa Nyasaye Chuny Mtakatifu mondo obed jahochu.
12.     Kanzu ni to ne omiya mondo piny duto orwaki.

Nyathi Ma Biro Rieyo Legion Maria

13.     Nyathi ibiro nyuolo mahono ma biro kawo kara; kendo en ema nogol wechena duto.
14.     Nyathino chien’g nofwenye kod weche ma wuok e dhoge.
15.     Nyathino inyalo nyuole kod dhako ma pod tin, kata gi dhako moti ma iparo ni ok nyal nyuol, kata inyalo nyuole kod dhako-adhaka e dier nyodo.
16.     Nyathino ne chak wuoyo ka pod otin. (To e kinde nyuolne) pinje moko biro tho kech ma imuode mana loo!

Kindwa Nobed Maber Kod Serikal

17.     Kindwa kod Serikal nobed maber, (kendo) polis man’geny ibiro riembo e tich to gi biro wuok ban’g chandruok mar Legion Maria, to gi biro tiyonu e uteu to kik usandgi.

Pango Wuodh Simeo

18.     Kuma abiro dhiye ga, jok moko kuongo telo kod Bishobe. Jo cheking bende dhi cheko nikech e kindu Jo-Legion nitiere jok maricho mosesoyonu weche Serikal.

Legion Maria En polo

19.     Adier adier awachonu niya, Legion Maria ni en e polo man e dier piny, kendo en e yor polo ma nyaka chien’g.

Pacho Ma Adhiye

20.     Adwaro ni pacho ma adhiye nyaka ji lokre duto eka adhiye. Ka ok kamano to ok adhi, adagi.
21.     Jopolo ema owacho ni ka wuod dhano dhi kamoro to ji adek (kuong) dhi ma go pachono peksen ma duogna wach eka adhi.

Weche Ma Nyathino Biro Koro

22.     Nyathino biro wacho ni koth biro chwe, kodh remo kendo kodh tutu; weche manene aluwonu mokwongo.
23.     Kendo koth moro nochwe kodh pi wan’g; mano dho nyathino ma ibiro nyuolo e Legion Maria no.
24.     Mokwongo, bonyo malak gi dede mar mangla gi biro bedo e piny, kendo kech masilili biro wuok e piny nimar useketho.
25.     Ban’g bonyo, koth biro chwe ma yweyo maricho duto nyaka e nam. Ban’g kodhego, eka koth moro nochwe kodh pee, to gin mana kite madongo-dongo.

Adam Manyien

26.     To Adam manyien ibiro keto e puodho. Gin ema gi biro rito piny kendo ibiro siemgi ni kik uketh buche Nyasaye kata achiel.
27.     Olembe man’geny biro nyak e puodhono. Kik uthu ji onegre kaka Adam machon ne othuwo ji.
28.     Ban’g wechegi duto, ka Adam manyien ni e piny, eka koth biro chwe kodh chak mar chiewu.
29.     Ban’ge eka weg loch noti piny.
30.     An aneno ka piny biro tetni (yiengni) kar saa apar, to mana chien’g moro ka wiu osewil.

Simeo Ochango Susana Ka Thuol Okayo

31.     Kane pod Simeo ni ka Ambrose Jakoyo, e tiend got, nyar ode moro ma nyinge Susana ne owuok oko mar pacho kar saa onyango.
32.     Kane Susana duogo, ne oywak ni gi moro okaye, kare ne thuol marach.
33.     Gi kanyo Simeo ne openjo ng’ato-an’gata ma on’geyo yadh nyaluo mar thuol, ma nyalo thiedho ng’at ma thuol okayo mondo okel.
34.     Bishobe kod jok mane ni kanyo ne okelo yadhe thuol mopogore-opogore mane nyalo hoso n’gama thuol okayo.
35.     Eka Simeo ne oweyo yadhe go te. Ne otin’go wan’ge malo e polo ka okwayo Nyasaye mondo okonyne Susana.
36.     Gi kanyo Susana ne ochango.