Monday, February 8, 2016

Puonj Simeo Melkio, Jerusalem Amoyo, 30/7/1984


Denda Ok Ber

1.       Awinjo ka denda ok ber kendo atuora matek. To gima duon’g madan’g anyisu en ni adwaro dhi wuodha moro ma kata ng’ato ok adhigo.
2.       Adhi mana kenda ma kata Oyier (Dalmas) ok adhi go; kata jatichna ok adhigo.
3.       To abiro mana luwo dier nam ka.

Akia Gima Ochomou

4.       Akia ni an’go mochomou. Joka Jakobo to ne ochako chon, neok gichal kodu kama ma kata awachonu to ulin’g alin’ga kama.
5.       To yawa chien’g moro wach nomwomu, koro eka unuchandru kendo unutem to ok ununyal.
6.       To katho sani to nomau ringra kendo nolal godo nono. To kokawa (ringra) to ibiro ng’ad ng’uta oko.
7.       (Ka otimore kama) to enonegu ka koro ilara (ringra) kendo piny ka piny penjo gima onega.
8.       To yawa, an ka atho to kik atiek ndalo an’gwen kapok oyika, kata kaber to kik atiek ndalo adek kapok oyik ringra. Ka atieko ndalo an’gwen to mano ukoso ne Nyasaye, kata an bende.

Ji Duto Onyombi

9.       Gima daher mar nyisou (kendo) ema: ng’ato ka ng’ato onyombi. Kata in Bishop, kata Kadinar, kata Padri, kata Papa Mtakatifu, chak chon inyombi.
10.     Mano ok en mana Injili, en Sheria.
11.     Kapok ikendo to kendi, to kaonge to kik isom Misa Mtakatifu.
12.     Awacho kamoro amora, kata Nairobi, Mombasa, Tanzania nyaka Kongo, kamoro amora ji onyombi.
13.     Deacon kata Toto Misa moti to ni en Toto Misa onge, ochak chon onyombi. Sheria.
14.     Dhako to en achiel maler kendo moriw godo arus (matrimonio) maler.
Weuru Laro Lowo
15.     To gima achak anyisue en ma: ng’at malaro lowo ochak chon owe gadier.
16.     To ka in ema ichielo chiel ma kata gweno ok kal, to ng’e ni inipur e polo kucho, makata ichako puro mabor kaka yor Mombasa kucho to nyaka yor Dodoma, to ka iol to chiethni ema ichamo, laki bende ohore malit.

Jachode Ok Adwar

17.     Jachode, jakaw mondji, adagi, yie unyombi yawa piny rach.

Lemuru Mathoth

18.     Ka uyie lemuru matek. Kata ituo to tem ilem.
19.     Gimoro biro timore ma nyaka nene ne pod ok otimore, to bende ok nochak otimre kendo, en masira maduon’g moloyo.
20.     To kech biro malich. Ma (masani ni) to en midenyo maka otami okinyi to odhiambo to ichiemo.
21.     To kech (moro) biro malich ma Ja Legion Maria ma lemo kod adiera kende ema nokwo. Ka ochopo Otieno to obiro (Ja Legion malemo kod adiera) po mana ni oyien’g.
22.     Ne akonou ni puonjreuru chamo pi (riyo kod yath) to udagi, mano wachu.

Utamoru Winjo Puonj

23.     Awuoro gima ochamou ma omiyo utamoru winjo puonj Nyasaye.
24.     Ndalo ochopo ma ng’at marach odonjo e kindu mopogo rombe kendo weche (maricho) wuok e kindu, awuoro.
25.     Jachiend pogrruokni, ng’a mokele to an pok apogo ji? Opogo ji (rombe) koda.
26.     Ng’at madwaro Ukabila to mach ma iye.
27.     Ja Ukabila en Jachien. En emane okelo ukabila (pogrruok) e polo ema omiyo Mikael (Malaika Maduon’g) nokedo kode motere e mach maoktho.
28.     Omiyo jogi, mopogore gi, gin jo Lusifer.