Saturday, February 6, 2016

Puonj Simeo Melkio Kopango Kombe Legion Maria, Uranga Legion Maria, 8/10/1989


Erokamano Ne Nyasaye

1.       Erokamano wagoyo ne Nyasaye momiyowa chiemo nono to ok wachulo gimoro. Koso nitie ng’ama ochulo Nyasaye gimoro?
2.       Chien’g rienynwa nono, koth chwenwa nono, dwe bende rienynwa nono. To onge gima wachulo Nyasaye kata achiel.
3.       Koroni, Nyasaye bende bandhowa; wan kod gope Nyasaye mathoth. Ok walame kod adiera; walame to ajuoke bende pod wadhiye; kendo pod wasero mond ji kod nyi ji. Adhon’g bende pod wagoyo.

Nyasaye Dwaro Bolrruok

4.       Jakristus en ng’ama obolore. Onyap seche duto, en ng’ama muol, chunye ler, ojaluor, kendo ohero Nyasaye.
5.       An ka adonjo e dalani, an kod Jo Malaike mathoth ahinya. Moko fuyo mana e kor polo kae, kendo timbeu mautimo gi neno te. Gin e masaidi (joneno) maga.
6.       Ang’o momiyo uwuondore ni ulemo to ngum bende pod un’gino? Pod imadho njaga kod puga. Nyasaye biro bandhi chunyi in owadwa kata nyaminwa.
7.       Piny polo idhiye kod jok manyap lilo, joma odimbore lilo.
8.       Ang’o momiyo uyanyoru kendu? Luorruru jodongu mondo Nyasaye ogwedhu.

Maria e Yor Polo

9.       Bikra Maria e wuon polo, kendo omor gi jok malame lilo (maler). To jachode, jamiriambo ma hango ne wadgi wach, mach oluw pieri tiir.
10.     An ang’eyo ni nogoya malit ne wach Legion Maria, to aneno ka morni owiyou.

Ng’ato ka Ng’ato Omak Kare

11.     Ng’ato ka ng’ato omak kare. Ka in sista, mak karino kendo imokie chuth. Ka in bradha kamano (mak karino), madha bende ong’i tije mar madhano. We gombo tij ng’ato.
12.     Jowuond mang’eny biro wuok mondo giwuond jo Nyasaye ka giwacho ni Yesu echa en e tiend yien cha, to kik uyie kodgi.
13.     Ndalo bende biro ma gombou biro terou kama rach. To (ng’euru maler) ni duon’g ok ter ng’ato e polo. Kata an duon’g ok tera e polo.

Kom Papa Mtakatifu

14.     Jok moko osebiro kuoma ni mondo amigi kom Papa Mtakatifu. Giwacho ni Papa (Timotheo Atila) yomyom, to atamogi atama.
15.     An onge ng’ama ne okela e pinyni. Wuonwa (Nyasaye Wuon) e mane oora (e pinyni). Bende an aonge owadwa kata nyaminwa. Unie owetena to kendo un e nyiminena.
16.     Timotheo ne oyier kod polo, kendo Bikra Maria e mane owacho mondo obed Papa Mtakatifu mokwongo kuom jorotenge.
17.     Iluwe kod Kadnar Dean, Lawrence Chiaji, mano e jalupne. Ka Timotheo onge to Chiaji kawo kare.
18.     Ban’g Chiaji to Owino owadwa. To aneno ka (Owino) biro chandou ban’ga kasetho. Obiro dwaro mwandu mondo umiye. En to Serikal ema notieke. To koduogo to urwake nimar Yesus bende oweyo ne joma ne onege.
19.     Rafael Otieno Adika mondo okony Chiaji tich. Ka Chiaji onge to Rafael ema kawo kare.
20.     Awinjo ka jok moko luongo Rafael ni bradha, an to ang’eyo ni en Kadnar chuth, kendo enie “acting” mar Chiaji. Ka Chiaji onge to (Rafael) obet e kom. Modon’g go to koro akia.

Nyasaye Noyier Papa Bang’ Rafael Adika

21.     Ban’g jogi koro Nyasaye noyier ng’ama oneno. Anto akia. To ng’ama ok oluoro jogi to mach oluwe tiir nyaka nyikwaye.

Papa Thone Ema Golo E Kom

22.     Papa Mtakatifu thone ema gole e kom. Onge ng’at manyalo bet e koma kapod angima. To katho to Papa Timotheo (Atila) nitie.
23.     Ban’g Timotheo to Chiaji nitie; ban’g Chiaji to Rafael Otieno nitie.
24.     To aneno ka jomuyagi biro witou. Awinjo ni jomoko lamo mon moko ni mago Mama Maria (nikech muya owacho), to mano bende e kaka jok moko biro wuok ni ma e Baba Simeo Melkio kendo jok mang’eny biro luwogi.
25.     Kata mana Papa bende biro wuok mathoth. Kendo jok muneno achiegnigogi, mawawuothogogi, biro luwogi. Nyaka jok ma ondiko wechenagi biro luwogi nikech pesa.
26.     Gombo biro terogi e mach maok tho.
27.     Tan’guru kod jomuyagi. Nitie muya mabeyo kod muya maricho.