Friday, February 5, 2016

Puonj Simeo Melkio Kuom Rafael Adika, St Peter Manyatta, 1991

Saa 8:30 Otieno

Rafael Adika Nokaw Kar Wilson Owino

1.       An ang’eyo ni Kadnar Rafael Adika ma wuod Otieno en emobiro kawo kar Wilson Owino nikech aneno ka Owino owadwani ok en Ja Legion Maria.
2.       (Owino) oweyo chike mag Legion, otiyo kod “dikteta” (udikteta), to marani to onge dikteta. Ukabila bende onge.
3.       Aneno ka (Owino) tiyone bund iye. To moloyo nyaka nyocha oyanya marach Bardin’g, ok ayie kode.
4.       Ne owachona maler ni kata Lwanda Magere bende notho. Yawa donge mano en ayany koso? Kara donge en janek?
5.       Ero awinjo ka jomoko luonge (Rafael Adika) ni bradha, to apenjoni kara joma iwirogi donge gin bradha duto? Koso nitiere ng’ato mane ayudo ka Padri?
6.       Jaraten’g ofuwo. Nyasaye okelo gi maber to oloko oduwo mana e buru, kendo onyono gi tiende.
7.       Kata mana an Simeo Melkio, nene akuongo abedo bradha ei Katholik, eka bang’e abedo jatelo mar Misen.
8.       Ng’at matiyone Nyasaye koketo chunye, enie moyudo pok maber. Kata mana elweny kuma nene adhiyeno, tichni maber emomiyo imiyi telo.
9.       Omiyo weche ma ukelo kuoma mang’enygi ok adwargi. Otieno nitie, Kadnar Dean nitie eka Papa Mtakatifu bende nitie.
10.     Ka un kod wach nyaka kal kuomgi kendo nyaka chopie e kom Papa Mtakatifu, kapok okelna. To bende wach chopo mana e kom Papa Mtakatifu ka koro osetamo Kadinache losoe.

Adika En Kadnar Moromo Chuth

11.     Adika ma wuod Otieno to en Kadnar moromo chuth. Kata mana Daniel Osuri ni anyalo kata wire.
12.     To bende kata kaok awire to en kod teko mar chungo Bishop moseketho chik, kaka moko masero mondeji, Jodoho mopon’go Legion Maria kaegi, mago amiye thuolo ochunggi kabisa, kendo en jakom mar hedkuota mang’iyo kiye mag Kanisa.
13.     Ma emomiyo ne aluonge mondo oaye tije mar lweny obi okonya tich.
14.     Kata mana Ogando, Owenga, mago duto gin jootena, kendo gihera to an bende aherogi.
15.     To jok maluongo Otieno Adika ni bradha to gipar maber, gichayo Nyasaye.
Kadnar Adika En Kadnar Maduon’g
16.     Kadnar Otieno (Adika) en Kadnar maduon’g moriwo Kenya, Uganda, Tanzania; gikonyore kod Kadnar Dean.
17.     Kuonde machande (Kadnar Dean) to uloso kode eka bang’e utero ne Papa Mtakatifu.
18.     Papa Mtakatifu ento en ruoth, oyweyo ayweya mos to chiemo donjo, kendo tije en wuotho kopuonjo wach Nyasaye e pinje, to odhi mana kuma oluonge kod jotelo.
19.     Papa ok en ng’ama tho wuotho awuotha, bende irite maber.
20.     Ero awinjoni jo Mombasa obiro ka. Koro ok abi ndiko barua to abiro wuoyo mana gi dhoga nikech barupena to gichayo makata andiki to onge ng’ama winjo.
21.     Kadnar Otieno (Adika) en kod tije man’geny, gedo bende enie mogedo, kata mond liete gi nyithind kiye bende enie mopidho kae.
22.     Ka aorone kata jootena to omiyo pesa maber, samoro Elfu apar kod abich. Yawa, mano donge en jatich.
23.     Owino owadwani ento osechaye, en Nyasaye biro tieko wachne.
24.     To in Kadnar Dean, mak Kadnar Otieno mondo okonyi tich motegno.

Ruoth Ok Dwar Jodolo Ma Jodoho Gi Joser Mon

25.     Jodoho to ok adwar, gi joser mon kaka Ong’awo kod Alexus Ogola, gin to Nyasaye nonegi.
26.     Muga ni, ento en apuoyo, kik ukete etiendu. To kukete e tiendu to ok unukomie kodha. Nene oyako gigena Tanzania kendo sani oyuoro kae, tang’neuru.
27.     Piny to rach, ok aneno ka piny ber. Remo biro chuer e piny kendo ji biro tho ahinya. Lemo ema mondo obed man’geny.
28.     Jogena muchayo ni ok riekgi, magi emabiro konyou. Jootenagi ema mondo obed jooteu nyaka chopi githo.
29.     To ketho mar ng’ato ema mondo ogole, to mana koseyale moyudni oketho adier. To ok (gol) mar Ukabila, mano to adagi.

Chiemo Mondo Ochoki

30.     Jonathan Otieno to ohera ndi, omiya nyaka mtoka matinde amiyo Keya cha. To tich mane amiye mar Jakom Legion Maria piny mangima to aneno ka ok onyal, tijno otek.
31.     Kata kamano, Keya nitie biro kawo kareno. Keya bende en wuoyi chuth, oromogo, onge gima oreme kata achiel.
32.     Owenga mondo gichok cham giterna Jerusalem, Kodero, kata mana Manyatta, mondo nyithinda oyud chiemo.
33.     Bishobegi to tinde odong’ ne sero mon gi chamo pesana. Gin to mach noluw piergi tiir, motimo kamano.

Weche Gedo

34.     Ofis mane achako gero kata ng’ama konya onge, mana pesana mag mos ema agedogo to ofis to mar Legion Maria.
35.     Bishobe okwamo e pesa. Nyathi ma Maurice (Akelo) ema chandore kae gin kod Deacon Martin. Wuod Sewe ni ento osiko etienda kae. Komiya matin to apogo moko dhi e simiti to moko dhi e kuoyo, moko bende achamo.
36.     Od Mama Efeso e chande okwamo, ji odagi golo pesa.
37.     Jomoko wacho ni Maurice (Akelo) chamo pesa. Adier asedak kode higni mathoth to timbe mag chamo pesa to oonge go, bende pok aneno kuome, to bende kuma itiye ema ichieme.
38.     Kata wuod Sewe ni eri an kode kae, pok ochame pesana moro, pok aneno. Ka amiye ni okanna to okano maber kaka amiyeno.
39.     To nyathi Okodo ni ento en “over-all”, oriwo jogi duto. Enie motelonegi kata gichaye kamano, enie jatelo bende enie wang’a. Osekedo ka ong’iewo simiti migerogo ofis. Ka amiye (pesa) to oringo piyopiyo e duka.
40.     Wach ofis to adwaro keto e lwet Rafael Otieno, mondo ogo harambee maduon’g mondo otiekgo ofisno. En bende ofis mare ni kanyo, kohero ni oweye to wachne, en ma ibiro nyiere.

Jok Maricho

41.     Jok maricho maok adwar: ma Odhiambo Oluoch, omaya Trustee mara malit gin kod Muga, gin to ok adwargi. Bende nene anyisou ni ok adwargi.
42.     Ong’awo sero mana chiega ma Josephina Adhiambo, luokone nyaka “under” maiye, ento mach oluw piere tiir.
43.     Muga nene obiro wuonda kokelona kalatas mondo agoye sei, donge nene adagi. Odhiambo Oluoch to ok adwar, unto ero uhere nikech omiyou pesa kendo usero kode mon.
44.     Anto adage chuth, to kodwokona Trustee mara to aonge kode gi wach. To altach Nyasaye to kik onyon gi tiende.
45.     Kohero to odhi omadh kong’o, kong’o bende omadho pile. Ento en Jasiasa, obed abeda e siasa kuro, ng’ama dware mondo oluwe e bunge gidhi gimadh kode kong’o kuno. Jochiende orado kendgi.
46.     Okawo mon okinyi gi odhiambo to ni ok awachi, adagi. An kata ok omiya pesanego, nyithinda nitie pidha pile. Joma luwe ni koro omeu, wachgi.
47.     Unto oloyou. Kosemiyou pesa to koro uluwo mana piere.
48.     Ng’a madwaro mayi giri misechandorigo. Ogoya malit ne wach Legion Maria. Wuod Adera ni omuk lekene ne wach Legion Maria.
49.     Jachien en wuod achach, malaika to en wuod Nyasaye. Joma ohere oluwe gidhi kode e mach. An mano e wachna.