Tuesday, February 9, 2016

Puonj Simeo Melkio, Nakiga Uganda, 25/6/1969


Tich Ariyo

Johanes Batista

1.       Johanes Batista, ma wuod Zakaria, ne opuonjo oko e thim. Johanes ma wuod Zakaria kod Elizabeth ne chamo mor kich gi dede.
2.       Johanes Batista ne rwako law ngamia, ne otwe iye kod okanda, to ne ochamo mor kich gi dede.
3.       Johanes ne opuonjo gi thuon, kendo ka ok oluoro wan’g n’gato.
4.       Kane Johanes oneno Ruodhwa Jesus Kristus, ne owacho niya: “Neuru Nyarombo Nyasaye makawo maricho mag piny.”
5.       “Ng’at moro biro ban’ga moloya nimar ne okuongona, oduon’gna. Ok anyal kulore lonyo wuochene nimar okuongona, oduon’gna.
6.       Gokinyi, Jesus Kristus nodhi kuom Johanes Batista ma wuod Zakaria; gokinyi Johanes ne ochungo e dho aora Jordan.
7.       Kane Johanes oneno Ruodhwa Jesus Kristus, ne owacho niya: “Neuru Nyarombo magolo maricho mag piny.”

Jopuonjre Johanes Odhi Ir Jesus

8.       Jolup Johanes ariyo, Andrea kod Johanes omin mare. Jolup Johanes gi ne odhi ir Jesus Kristus ma Ja-Nazareth, ne gi penjo Jesus Kristus kuma ne oaye.
9.       Jaduon’g iya kanye?
10.     Ruodhwa nodwoko niya: “Un udwaro kuma adakie, doguru ir Johanes. (To) biuru kuoma un ji ma ojony kendo ma otin’gore mapek.”
11.     “Un joma kech gi riyo oloyo, biuru mondo amiu pi umodhi. Kendo biuru ira mondo amiu chiemo mar ngima maokrum. Lu uru ban’ga kuma adhiye.”
12.     Jogo duto ne oluwo ban’g Ruodhwa, gi duto te maonge ng’ama ne orem kata matin.
13.     Jogo duto mane oluwo ban’g Ruodhwa ne gi neno mor man kuro ahinya.

Jesus Ja Nazareth

14.     Jesus Kristus ma Ja Nazareth ne onywole e Bethlehem, e kund dhok, piny Jo-Yahudi.
15.     Ruodhwa oja Nazareth.
16.     Ruodhwa ne opuonjo e Nazareth e dho nam. Ruodhwa ne opuonjo kuonde maboyo kendo kuonde machiegni.
17.     Ruodhwa ok owinjore idonj e bwo tat oda to wach mana wach kende mi chunya nokwo.

Jesus Ne Opuonjo

18.     Ruodhwa ne opuonjo nyaka piny oru.
19.     Ne othiedho (ochango) ji, ne ogolo juogi.
20.     “Chien’g giko piny anagol juogi kuom ji mobiro kuoma, to motamore juogi nonege.”
21.     Ruodhwa Jesus Kristus ne oloko pi Divai mane omadhi gi ji mathoth ahinya. Mano hono mokwongo mane Jesus Kristus otimo Galilaya Kana.
22.     Jesus nothiedho midhusi kuom mar Petro ma wuod Yona.
23.     Adier adier, awachonu niya maok awuondou, Jesus Kristus ne othiedho ji matuo e saa odhiambo, sama piny okia.
24.     Ne othiedho ji matuo mane oyir, ji ma nigi Jochiende.
25.     Adier adier, ji duto ne owuoro hono mane Jesus otimo.

Jesus Oduogo Kaka Simeo

26.     An Nyasaye majanyiego machulo kwor kuom richo.
27.     Chulo kwor anachulni, kendo kaka isando nyithinda matindo e kaka anasandi.
28.     Nyithinda duto te ma anabedgo e piny masira moyie koda nolu ban’ga. To modagi to ok nolu ban’ga to ginibed thenge.
29.     Eka nochopi dho joote niya: “E ndalo giko anaduogi kod kitu kod chalu. Anakonyu tiyo tije duto masandou e piny masira.”