Friday, February 19, 2016

Puonj Simeo Melkio, Nazareth Mission, 7/6/1973


Saa 6, Tich An’gwen

Chenjo Bishobe kod Pete

1.       An apenjo Kadinar maduon’g kod Kadinache matindo, ka uchenjo Bishop, bende Bishop machon (mawuok/migolo) kuongo wuotho kod Bishop mawendo koso?
2.       Mano apenjo; ng’ama openjo ok oketho.
3.       Padri mochenji ni, en ni ukuongo ukelo mawendo (ma) gi wuothgo koso?
4.       Padri ok tho buogi ni achenji. Padri machon nyaka kuong wuoth kod mawendo e gwen’ge te; buogo Pate kod chenj no adage.
5.       Mano an ema uyanya; uketho tichna.
6.       To ka ichenjo Ach-Padri, ikuongo ikelo Ach-Padri moro koso ichenjo achenja to kuma ochomo bende okia?

Chenjo Opoyo Ruoth

7.       Kata chenjo ji ne opoya kod Awasi kane awinjo ni uchenjo Ange (ugolo) Kisumu District utere Siaya.
8.       (Nyaka ma timre) chutho koro Kisumu dak bidhre? Sani koko lilo. Ni ukete Owino; Kisumu ni kod koko nyaka sani; tich otamou.

Kaka Ichenjo Ji

9.       Kaka ichenjo ji; ng’ato ka ichenjo kamoro (to) nyaka ng’ama ni kanyo wuoth kode.
10.     Kadinache duto kamano; Bishobe duto bende; nyaka Pate.
11.     Tich otamou, Jokristus man’geny ma podho e rembu.
12.     Got Kalafare ni, Jo Pate dhiye adi?
13.     Kaka Serikal luwore e kaka dini bende luwore. Polis maduon’g ka igole Nairobi ka ikele Nyatike kaeri, nyaka Polis man Nyatike kae rite ma nyise chike duto.
14.     To apenjou, un ma uchenjo ji ni, jok ma uchenjo gi chike mage ma gi yudo kanitie e kanisego ma pate manyien tiyogo?
15.     Ka mano onge to chenjo ji orum chuth; an ne abiro kenda ma onge Bishobe kata Kadinache kata Papa ma konya tich.
16.     To kane aketou mondo ukonya tich to tich otamou.
17.     Chenj ma ofuwo ni ok adware.

Bishop Onon Ahinya Ka Pok Ochenjo Padri

18.     Ka in Bishop, ka ichenjo Padri nyaka ikuong inon ahinya ma ikaw Padri manyien ma idhigo kanyo ma Padri machon nyise chal duto man kanyo koda puothe mayande opuro duto.
19.     Koro (Padri michenjo) onyiso Padri manyien ni ma e puothe ipur icham kod nyithindo ma in godo kaeni, an koro adhiyo kuma chielo.
20.     To ka Bishop nyalo yuko Pate kod chenjo, mano nyalo ketho kindu kod Nyasaye un Bishobe.
21.     Ka ichenjo Padri, onego iter Padri (manyien) in iwuon koro eka jalo (Padri machon) wuotho kode kata nyaka dweche an’gwen, koro aye eka odon’g kanyo.
22.     Chenjo Padri gafri adagi manade.

Padri Ok Onego Chenjo Nikech Rachne

23.     To kata ka ichenjo (Padri), ok chenje ni orach to berne ema omiyo ichenjo mondo odhi olos kuma odhiyeno.
24.     Kata mana Japuonj ka ichenjo ok poye.
25.     Bende adwaro ni Padri ka ochenji to chike ma Padri machon nyocha tiyogo ema otiyogo ma ok oket manyien.
26.     Ach-Padri en ema iore ochenjo Pate matindo, maok Bishop; (mana kaka Bishop ka ichenjo to Kadinar maduon’g ema miyo Kadinar matindo wach eka chenjo Bishop.
27.     To chenjno (mar Bishop) wuok mana koa e hedkuota kuom Papa.
28.     To bende ka ichenjo Jadolo nyaka kuong in’gi kuma itereno ka nitie puothe ma odhi puro ma dhi konye kod jok ma odakgo.

Kik Chenj Jadolo Ka Pod Jokristus Ohere

29.     To bende Jadolo ka Jokristus pod ohere to ok chenje; umiyo sikunde mang’eny podho to ni e wiu.
30.     Nyocha uwacho ni un Jodolo uromo tich kendu, to nade ma jok ma luwo ban’gu ywak aywakani? Ma sikunde podho mana kod nyingu ni?
31.     Adwaro ni mondo utera ei sikunde awuothie; adwaro neno kaka gichal, dipo ni kalatas maloseni dipo ka obet kalatas mogik maonge machielo kendo mane chak ndiki.
32.     Nadi? Ere chike ma utiyogo? Chikeu obam Pate, Bishobe, Kadinache, chike obam.

Puonj e Misen

33.     Misen ka Misen nyaka ketie Japuonj ma puonjo Katkaism, Sakramit kod lemo, kaka chon ei Kopere.

Oda Mar Chenjo Jodolo

34.     Ach-Bishop en ema ochenjo ja Bishop ka oneno ka tichne berne to otere e piny ma onge Bishop.
35.     Kadinache ok chenj ji; gin tich gi en kwayo ne piny. Weche matek ema gi donje.
36.     E kaka Bishop bende ok chenj Pate, Ach-Padri ema chenjo gi.
37.     To nyaka ji duto winj wach ma wuok e dho Papa Mtakatifu, kendo gima oaye dhoge ema riwo wiu te.
38.     Kata an ka achenjo ng’ato nyaka akuong ang’e kuma odhiye, puothe ma odhi puro kod chiemo ma odhi chamo.
39.     To onge chenjo ng’ato ka ok oik kuma odhiye.
40.     Bishobe maricho to Ach-Bishobe ema on’geyo. To Kadinache to chike ema gi guro matek.
41.     An aguro kod Papa to wamiyo Kadinache, to aye gi miyo  Ach-Bishobe to Ach-Bishobe to miyo Bishobe, eka Bishobe miyo Pate ka aye Pate miyo Jopuonj ma puonjo Sakramit kod Katkaism.
42.     An to chike ma oyuothore ok adwar.