Wednesday, December 16, 2015

GANO KUOM MARIA 2: PRAISES TO MAMA MARIA

1.         Bikra Maria wabiro iri, wagoyo chongwa piny mondo ikonywa;
Maria wan poya ok wan’geyo lemo;
Yiewa nok ahinya;
Chunywa bende osiko gi luoro;
Ka wawinjo lit waparore, chunywa bayo maonge kwe;
Seche tuo wabet gi buok, waonge chir wasiko gi luoro;
To Mama in ohingawa, in ohinga machielnwa;
Bende Mama in okumbawa, in okumba magen’gonwa;
Ma emomiyo wabiro iri, wabiro mondo iyuorwa lweny.
Konywa, walem mayom e ng’uono Nyasaye. Amen.
2.         Mamawa ka iyie, wuog oko seche oromo mar konyo rombe;
Wan e rombe mane ineno ka omoko e mudho;
Wan e rombe mane ilor mondo igol e lak wasigu;
Wan e nyikwa Esau momoko e dhier koda chandruok;
Nee kaka nyithindi pod omoko e kind ondiegi;
Maria Jobil ni oko, Jonawi bende ni oko;
Ajuoke ni oko, jo majinde bende ni oko; Jolamji gi jokorji bende ni oko;
Maria jochwad lwetgi ni oko; johum gi jokuon’gji bende kamano;
Jotun’g gi jokor miere; jokudh buru gi jonan’g buru opon’go gwenge;
Ma emomiyo wabiro ywakni mondo ikonywa; Yuorwa lweny kik iwewa kendwa;
Konywa, walem mayom e nguono Nyasaye. Amen.
3.         Ayaaye Mama, minwa, miyo mathuon maok we rombe e lweny kendgi;
Maria majaum nyithindo e bwombe seche ma lweny omoko;
Kiumie nyithindo koro, seche oromo mar humo rombi;
Kipandie nyithindi koro, seche ochopo mar pando ogandani;
Yaaye Mama, minwa;
Maria kirwakrie koro ne lweny, seche oromo, chung malo;
Ma e saa mane inyonoe thuol, mon’gogo mach, Esbon piny Jo-Reno;
Yaaye Mama, minwa;
Kinyonie jochiende momako miere, koda gwenge;
Kinyonie jochiende momako rin’go koda choke;
Kinyonie jochiende momako chunje, mag ogandani;
Kinyonie tuoche maricho momako ogandani;
Yaaye Mama, minwa;
Konywa, walem mayom e n’guono Nyasaye. Amen.
4.         Maria kwanwa Keya mag polo mondo okonywa lweny;
Iluongnwa jomalaika mondo okonywa lweny;
Iluongnwa Gabriel ma jaote mondo olor; seche oromo mar chopo ote;
Iluongnwa Latilati majaringo lelo mondo oyuorwa lweny; seche oromo mar riembo jachien;
Iluongnwa Mikael Jaduon’g jolweny mondo okonynwa lweny;
Iluongnwa Rafael mondo oyuorwa lweny; seche oromo mar kowo rombe;
Ere Uriel jamalaika mar chier, mondo ochier chunje ogandani;
Ere Serafim kod Kerubim; seche oromo mar konyo rombe;
Yaaye Mama, minwa;
Ikwanwa polo mondo okonywa, mondo ogolwa e lwet wasigu;
Are kwanwa, walem mayom e n’guono Nyasaye, Amen.
5.         Maria luongnwa jotakatifu mondo oyuorwa lweny;
Iluongnwa Agatha nyar Katania, wuon miruti mondo okonywa lweny;
Iluongnwa Joj William, ja Ungereza, wuon ton’g dindo, mondo okonywa lweny;
Iluongnwa Samson wuod Manoa, obange, mondo okonywa lweny;
Iluongnwa Daudi wuod Jese, mondo okonywa lweny;
Yaaye Mama, minwa, seche oromo;
Kiluongnwa Abraham wuod Tera koro mondo ondik lembwa;
Kata Josef wuod Jakob, jalok lek, mondo okonywa;
Isaya wuod Amoz, Joshua wuod Nun, koda Ezekiel janabi mondo okonywa;
Katherina ma nyar Siena, Ana ma nyar Fanuel, koda Kristina nyar Laban mondo okonywa;
Luongnwa Abel maka Adam, Enoka koda Elija mondo okonywa;
Maria wak polo duto tee, mondo okonywa.
Are konywa, walem mayom e ng’uono Nyasaye, Amen.
6.         Maria koro luongnwa yawuot jorotenge manodonjo e polo mondo okonywa;
Iluongnwa Timotheo Atila, wuon kifungu mondo oyawnwa;
Iluongnwa Petro Otieno wuod Kamagambo, mondo ochun’gnwa;
Iluongnwa Kefa ma wuod Asumbi, mondo ochun’gnwa;
Luongnwa Odero Pilipo, manodonjo e polo, mondo ochun’gnwa;
Iluongnwa Klement Angi, wuod joraten’g mondo ochun’gnwa;
Ere Sila wuod Imbo, Karilus Mumbo wuod Okumu, kata Tobias Oongo, mondo ochun’gnwa;
Kata ere jochun’g ma Uganda mondo okonywa;
Ere Karoli Lwanga, kata Kizito Kivuge, mondo oyuorwa lweny;
Yaaye Maria, kwanwa;
Miwa hawi, walem mayom e n’guono Nyasaye, amen.
7.         Donge in e Maria mane odonjo e gwengewa, mokelo konyrruok;
Donge in e Maria mane juogi owinjo moywak oa; oweyo oganda;
Donge in e Maria mane Jin owinjo moringo oa kuom oganda;
Donge in e Maria mane ogolo rise koda nawi kuom ogandawa;
Kendo in e Maria mane omiyo ajuoke owan’go ndagla koda nawi;
Min Lejo;
Maria ma tekone thoth ahinya, kikonywa an’go;
Min konyrruok kigol chandruok kuomwa an’go;
Min hawi kigol kuon’g kuom ogandawa an’go;
Tiekie kuon’g mag anyuola kuom ogandawa;
Riembie jochiende modak eudi mag ogandawa;
Ichiwie hapi, koda kwe, koda hera, koda mor;
Konywa, walem mayom e n’guono Nyasaye, Amen.
8.         Maria kik iwewa kendwa, minwa;
Yaaye Mama, kik ijwan’gwa;
Go wan’gi mamuol kuomwa ka chandruok omakowa;
Kik ikunwa nikech marichowa; to parwa kinde duto;
Maria kik iloknwa n’geyi, nimar kiloko n’geyi to walal tee;
Nan kodwa ikonywa, kendo luorwa isirwa;
Miwa ler ka mudho olil, kod geno e kinde rach;
Siemnwa yo ka wabagni, kel ber ne ogandani;
Gwedhwa, walem mayom e n’guono Nyasaye, amen.
9.         Bikira Maria wan emane igonwa ligala;
Donge wan emane igonwa ligand lemo, mondo wayud konyrruok kod ngima;
Maria kik iwe ligandi dhi nono, minwa;
Ichwakwa e lemo, to golnwa nyosro koda nyawo motamowa lemo;
Igurwa e puonjni, kendo golwa e timbe piny koda gik moko duto misekwerowa;
Iritie chunje nyithindi, kendo mi abilani odongre kendo obed gi nyak;
Ikwanwa neema, mondo watim gik mowinjore bedo jolup wuodi kindewa duto;
Minwa, konywa;
Miwa hawi, walem mayom e n’guono Nyasaye, Amen.
10.       Maria Mama, min kwe,
Min boch, min ratiro koda adiera;
Kel kwe e miere koda gwenge;
Ikwanwa ngima kod kinde mathoth kuom jachwechwa;
Ikwanwa ber e tijewa, nyak e puothewa, kod mor e ngimawa;
Ikwanwa neema mar n’guono ne jok makethonwa,
Kendo hero Jowadwa koda hero Nyasachwa ndalo duto;
Bende Ikwanwa ngima mochwere ban’g tho mar ringruok;
Mondo wadonj e polo kendo wapwo Nyasaye ndalo duto, higni gi higni, amen.