Wednesday, March 2, 2016

Puonj Simeo Melkio, Nakuru, 28/3/1966: Tien’g Mar Adek Ema Biro Ng’eyaSaa 8 Odiechien’g

Tungni Piny

1.       Tungni ma piny mangima mar Wuod Dhano biro tungni (timore) nyaka Ulaya piny Wasungu. To onge n’gama nokony piny e tungnino; mana Jesus owuon ema nokony piny.
2.       Jesus nokony jok ma pok otho; jok ma osetho ok nokony.
3.       E ndalo ma masichego ochopo, ji noparre kendo ginipuodre; to onge gima nokony gi kata ma nojiw chunygi mak mana lemo kende.

Lemo mar Yie

4.       Lemo kende ema jiwo chunyji motegno.
5.       Lemo mar yie nokuo ng’ama tuo; kendo kuom yiene, ruoth nochiere. Ka en gi maricho nogolne, (kendo) ka Nyasaye oneno ka ngima ne berne, nowene.

An e Jesus, An Ema Aloso

6.       Adier adier awachonu: piny ruodh polo gi mach maok tho chiegni. Masiche nobed man’geny e piny to wachna to ok norum e piny.
7.       Ka uneno mil polo, ka Wasungu ringo, to ng’euru ni lweny osechakore.
8.       An e Jesus ma ja-Nazareth; en ema aloso koduni. (Omiyo) ka uneno tungni mar piny kochakore, un jo-Legion Maria kik uluor bende kik uwuor ni urumo.

Fwenyrruok Anti-Kristo

9.       Ban’ge mos (e kinde masichego) n’gato moro nopar ni en e bingwa moloyo piny duto. To ban’ge, Nyasaye notieke gi joge marichogo duto.
10.     Kendo ban’g tieko gi, gini dhi e mach ma iye.

Jo-Legion Maria Nokony Piny

11.     Un Jo-Legion Maria, un ema unukony piny.
12.     Ka jok maricho odonjo kuomu, nyisgiuru ni mondo gi lem; fuwo kik maku uriembgi.
13.     Nikech Jesus dwaro gi mondo gin’ge wachne, kik uriemb n’gato ka obiro mondo ukonye.
14.     Ng’ama kamano (moriembo ja richo) enobed gi bura e nyim Nyasaye nikech ji duto gin nyithind Nyasaye. Onge nyathi Jachien.

Koth Malich mar Kinde Masiche

15.     Kodh remo nochwe e piny man’geny, gi kodh tutu kod kodh pi wan’g. Mano Jesus wuod dhano ema wuoyo koduni.

Jo-Legion Maria Biro Kweda

16.     Adier adier awachonu: kweda-akweda uru kendu, kendo uriemb nyithinda mane asechoko.
17.     (Ndalo biro ma) unutamgi e wechena (kendo) unuchak tiyo kod magu uwegi.
18.     To chien’g giko piny ananeye n’gama nokonyu golo Jochiende.
19.     Unuchak piem kendu, kendo unucha Jodolo ma aweyonu.
20.     To jok ma ochayo Pate ma aweyo gi, ginibed jo wasika malich. (Kata) gikgi nolosre maber to giko gi nobed malit moloyo.
21.     Kendo ng’at ma ogalo ni ok cham Sakramit, en notho ka guok. (Bende) Pate ma nomi jogi Unksio Machien, Nyasaye nokuon’g gi kaachiel gi jogo ma giwiro go.
22.     Jo-Kristus ma nowuo marach kuom Padri, enoyalgi e mach maoktho.

Uchaya to Kik Utho

23.     Nyikwa Abraham, apuonjou ka pod angima. To ban’ga unune malit moloyo.
24.     Ne adonjo e pinyu to ne ok urwaka: nene ok umiya lawu, un’giya mana ka thuol.
25.     Un Jo-Piny Masira, awuotho kodu ka uwuonda ni un osiepena to tienda ema ung’iyo mondo unega. Gigena ema urito mondo atho upogru.
26.     Ok rach. Ng’ama Nokaw gira moro anamede ndalo e piny, to gikone anatieke e mach maoktho.
27.     Unutim kamano nikech uselocho e piny, to nopogre chien’g thoni ka ibiro e rangach kuma an bende aloyo.
28.     Jok ma oran mane uriembo, mane ok ogoya, mane ok omulo gigena ema anagwedh ka pod gin e pinyka kendo gini ti tije gi maber ahinya.

Jodolo Nocha Wechena

29.     Bishobe, Pate, Kadinache duto nocha wechena kendo nochak tiyo gi maggi gi wegi. To ma notim kamano, anatieke gi joge marichogo te.
30.     Jotelo mag Legion Maria nochak pogo Legion, kendo ukabila nomedre e Legion Maria. To jotelo ma notim magi, Nyasaye nonegi achiel-ka-achiel nyaka notiekgi.

Tien’g Mar Adek ema Non’ge Simeo

31.     Adier adier awachonu ni: tien’g ni ok non’geya; kata tien’g mar ariyo bende ok non’geya; to tien’g mar adek ema non’ge wuod dhano.
32.     Kendo gin ema gini rit Legion Maria.
33.     An e wuod Nyasaye ma ngima, an ema aloso kodu. Gik ma awachogi, ng’at ma riek mondo ondikgi chien’g nonyis jok mane ok onena.
34.     Nyasaye ogwedh kiye kod mond liete kod jok ma ofuwo ma winjo wechena kendo ma keto (rwako) e chunygi. Amen.