Wednesday, March 2, 2016

Puonj Simeo Melkio, Nyalenda Kisumu, 14/10/1989


Saa Adek Okinyi (Ban’g Chiewu e Nindo)

Wende Jo-Malaika

1.       Kawuono aneno jo-Malaika mathoth e kor polo kane gi wero wende ma opogore-opogore.
2.       Mane awinjo maber, ne gi wero wend adundo Jesus. To e diergi ne nitiere Mesa maduon’g ahinya ma raon to opedhie kitamba ma rachar to kod picha mar adundo Jesus ka oketi e Mesa no.

N’gato Kik Wuog E Sawo Kaok Ogwedhe

3.       Adwaro ni mondo sawo ma wadhiye mar St. Magret mondo n’gato ka n’gato kik aa maok oyudo gweth nimar aneno Malaike ka dwaro ni mondo agwedh jok ma obiro e sawo no.
4.       To unyis Bishobe gi Pate duto mondo olandne jo-Kristus ni higa ka higa adwaro jo-Kristus duto e sap St. Magret mondo agwedh gi.
5.       Kata ka aonge, aneno Lawrende ni ka biro gwedho gi makara.

Kuonde Sepe Kik Loki

6.       Kamoro-amora ma aseketoe sawo maduon’g kik ugol; uwegi kaka aseketogi.
7.       Kodero, St. Joanes, dwe mar an’gwen kod dwe mar aboro. Kik n’gato lokie gigi, ka iloko to mano wachni.
8.       Jerusalem Amoyo, dwe mar apar-ga-chiel to kod romo mar Jodolo duto dwe mar abiriyo. Kik uloki asayou!
9.       Kanyo ema Jodolo losoe weche mag kanisa, (kendo) gima gi kalo onge n’gama loko. Burano koriembie to an bende ariembi chuth.
10.     Gima Papa Mtakatifu ogonyo an be agonyo, to gima otweyo to kata an be atweyo chuth.
11.     Desemba 25, mano en sap Mama Mtakatifu, itimo Nzoia Asere e piny Ugenya; onge loko.
12.     To kuma koko nitie to kik udhiye, an bende an Simeo ok adhiye. Nyasaye ohero kuma kwe nitie; kuonde ma ji gore ok odhiye, oluoro kendo ok obedie.