Friday, February 12, 2016

Puonj Simeo Melkio, St Mary Makongeni, Nairobi, 16/7/1977
Aketo Sheriana

1.       In Nomine Patris, et Filio, et Spiritus Sanctus. Amen.
2.       Adwaro keto Sheriana ka wuok South Nyanza ma aluor nyaka Karachuonyo, Kadem gi Kanyamkago.
3.       Kendo adwaro kwano jopolo (Jo Legion) mapod ler, maonge kod dhako (mon) an’gwen. To ma anayud kod dhako achiel en jahawi.
4.       Chakre South Nyanza abiro kwano gi ahinya, ka anwan’go to abiro goyogi marufuku ok gitel ne ji e tije duto mag kanisa.
5.       To sudo to gibiro sudo mana kaka Jo-Kristus moko sudo kendo ok abi tamogi e Sakramit, nimar Sakramit ema ji chienorene to wuotho.
6.       Jopadri ma gichayo gi ema biro miyo gi Sakramit, kendo gibiro timo Pentinesia mana kaka Ja Kristus timo, kata obed mana Papa Mtakatifu, Kardinar, Bishop, Padri, bradha, madha kata sista.
7.       Kimedo dhako mar ariyo tichna en chungi e tich, to Sakramit to ok atuoni.
8.       Koro Padri ma gi chayogo ema biro dolo kendo ema biro rwakogi ka nyithindo e kanisa.
9.       To pod ok achako maler.
10.     Ma kata bradha ma on’geyo maler ni en gi mon ariyo, ong’e maler ni Sakramit to ibiro nwang’o to ionge gi duol e kanisa, kata komiti ok itelne chuth. Koro ibiro wuotho awuotha ka Simeo kanyo.
11.     Abiro wuotho nyaka Kanyamkago duto, Olifet Karachuonyo, Konyango, Kabondo Kasipul, kendo kik ng’ato wach ni an ok ahere.

An Ok Ng’iewa Gi Pesa

12.     Nikech an ok omiya pesa. An kata imiya pesa, sulu, ok obadha. Amor amora achalo kod polis ma kata imiyo pesa to pod ok omone maki ka oyudi ka iketho, kendo oteri e rumend to ne imiye pesa.
13.     Mano ne ikonye akonya mondo oyud teko mar maki. Mano mondo ung’e.

Ok Adwar Weche Mag Miriambo

14.     Weche mag miriambo gi adagi, ok adwar gi.
15.     Jodolo ok ber kasero nyako (e kanisa), ok ber. Kata mana Toto Misa ok ber kasero nyar kanisa gi, mano mondo ung’e chon.
16.     Abiro kethore kodu saidi ma ng’ama on’geyo adier ni en gi mon an’gwen, in oko.
17.     To pod ok achako maber. Abiro chako cheko ei Kadem kama adakieni mondi, to man gi dhako achiel to en jahawi kendo en ema otelo ne tije duto te.
18.     Kata obed mayomyom kuom tich to ok maye, en ema otelo.
19.     Kata Ruoth mane omiya tich ne okwera ni kik atug kod tich. Owacho ni atine kaka en ema odwaro to ka otama to enolal kotha oko.

Kata Lusifer Wuod Nyasaye Nowit Oko

20.     Adier adier, Lusifer ne en wuod Nyasaye adier. Wuod Nyasaye maduon’g.
21.     To Nyasaye ne okuon’ge, ne owite e mach maoktho nikech ne ochako piem kod Nyasaye kowacho ni got bi ka, to got biro.
22.     Ban’ge fuwo ne omake owuon ma owacho ni Nyasachonogoni oseti, an be lamauru kawuono, to kiny ochak lame. (Magi ne otimo) to Nyasaye ne ochiko ite winje.
23.     Ban’g wacho kamano, Nyasaye ne ooro malaika ma iluongo ni Mikael mondo odhi oriembe owite oko.
24.     Ban’ge, Mikael nodhi ir Nyasaye mondo oyiene odhi oked kode (Lusifer), kopenjo Nyasaye niya, “Ruodha gi Nyasacha, bende nitiere ng’at moro milamo koso mana in?”
25.     (Eka) koro ne openjo Ruoth (Nyasaye) ni atim nang’o. Adhi aked kode koso?
26.     Nyasaye ne odwoke ooyo nyathina, kik anwan’g ni umuloru del gi del. Ka uromo kode kamano to obiro kethi chuth. To in idhi ilem alema abiro nyisi gima ibiro timo.
27.     Mikael kane owinjo kamano, ne odhi ka omor ahinya. To ban’ge ne onyise mondo otim ranyisi mar Msalaba e lela wan’ge.
28.     (Kane otimo ranyisi mar Msalaba), ton’g maduon’g mar pir ne owuok e lwete. Ne en bila ton’g Luo machon cha.
29.     Ne onyise ma omako (ton’g) kod lwete ma kor achwich, kendo mondo ochak otim ranyisi mar Msalaba mar ariyo, eka okumba ne owuok e lela wan’ge ma omako kod lwete ma kor acham.
30.     Koro ne ochako kedo kod jok (malaike) maricho to jok mabeyo to odwoko ban’ge. Mi jok (malaike) maricho ne gi nego pep.

Weuru Teroru e Kanisa

31.     Bende usewinjo ni ne gi donjo ne ng’a? In dhano motow, mang’we, (unto) ubiro sayo Nyasaye kod an’go?
32.     Weuru teroru e kanisa. Nyako mosiepni dhigo dalau. Kata in ja Watombori, kaw nyako idhigo thuru, wek terori kode e kanisawa.
33.     Kata ka in jalno mawahaya to kaw nyako idhigo thuru, to ka idwanyori ka to wang’ni imoko e tol.
34.     Sere maler to idhi inyuome thurgi ka jonyuolne duto neno, to ka iterori kode e kanisa to Nyasaye biro chandi.
35.     Kuom mano, Jachien chuny mochido ne dwaro piem kod Mikael, ma Mikael ne ong’iyo mana agoge ema ne ochwowo gi ton’g ni pup. Ne opimo mana adundone tiir, mi onyono kore, mi odiyo iye kabisa.
36.     Mi rembe ne ochwer kabisa ma olokore mach maoktho. Ma koke ne owuok maboyo.
37.     Jachien chuny mochido en ema okelo chode e Legion Maria ka, nyaka e kanise ma moko, to okelo chode nyaka a bache.
38.     Kata eyo, nyaka yudie ng’at ma sungore kata ma madho ndawa. To (medo dhako matin) mago to remb juok, ok ber.

Bura Mar Auchiel

39.     Bura mar auchiel okwerowa ni kik wawuow. Okwerowa timo tim mochido kendo manyalo miyo waketh burano.
40.     Gik manyalo miyo waketh burani gin magi: miel, kon’go, nyasore, tugo maricho, bayo abaya.
41.     To mano ka polis omaki kanyo to ok iketho koso? Ka omaki ni iketho chi ng’ato, pod ok iketho koso?
42.     Bang’e ka polis ogoyi opingo, dibed makosa?  To bende ng’eni ok dan’g oriambni.
43.     Nyasaye bende oluwore gi buch piny, ok opogore. Serikal odagi kon’go to Nyasaye bende odagi kon’go. Chode bende Serikal odagi, mano bende nitiere e pinyuni.
44.     To ka mago nitiere, an’go mamonou luoro koda Sheria mar Nyasaye kata mar piny? Ang’o momiyo ka omaku to uwacho ni mano rach?
45.     Kendo uneno ni Serikal mon kodu to in ema ichayo Serikal eka Serikal bende ochako chayi, dan’g ariambi?

Luoruru Nyasaye

46.     Mano ema omiyo awachonu uduto ni luoruru Nyasaye. Rit ringri maber. Ka in gi chiegi to rit ringri maber.
47.     Dichwo ma pok onyombo, rit ringri maber ma (nyaka) chien’g ma chiegi moro ma ibiro kendo onywolni nyathi, iwe ketho nyodo oko e lum.
48.     Nyithindo ma inywolo oko e lum ji biro wacho ni ma to chal kod ng’ane, dan’g ariambnu?
49.     Ka oseyudi kamano to iwacho ni an jogi ochaya. Kanyo to onge ng’ama ochayi, in ema ichayori iwuon (ka) iwito ringri ni guogi e pap oko. Dan’g ariambnu?

Toto Mise Oti E Kanise

50.     Asewuotho e kanise to ayudo Toto Mise oti mana te. To ka apenjo ni an’go matiyou e kanisa ma uchiemo mana maberni?
51.     To wach mon kod nyiri ema omonou chwe, kata nindo tamore terou nikech gombo maricho.
52.     To piny ka oru to olan’g otin’go iwuorie ni jok mabeyo kare jok maricho ma dwanyore nyaka piny ru.
53.     Emomiyo tim ma kamano adagi ahinya. Nyombi moloyo dwanyori kamano.