Tuesday, February 23, 2016

Puonj Simeo Melkio, St. Peter Manyatta, Kisumu, 5/11/1989Saa 6:45

Kinde Ochopo Mar Dok Ruoth

1.       Lwenje kod lwenje oluoro piny, piny tungni koni gi koni.
2.       Nyasaye oseoro malaikene mondo okony lweny to gi yudo ka lemo onge.
3.       E higa mar 1963, Legion Maria nene oyudo loch gi. To Jachien bende obiro kod Jochiende man’geny gin e piny kendo gi dwaro chako tijgi e higa mar 1991.
4.       Teko mar Legion Maria biro dok chien nimar jopiny masira osen’gado ne ruodhgi buch tho.
5.       An nene gi sanda malit ahinya, gi tweya e jela. Jende duto man e piny Kenya ka otera duto.
6.       Olonya duk, atin’go losruok maru e jela.
7.       Mokwongo adhi Kapenguria, Shimo la Tewa, Migori, Homabay, Kodiaga, Ukwala; mano akedo ne Legion Maria.
8.       Kapenguria otweya gi Jomo Kenyatta ka walaro loch mar Kenya; ma nyaka waketo KANU e loch.
9.       To awuoro ka Serikal mar KANU oramo chuth gi dwaro nega; to ok rach, nowachi ni chiero mihongo ema gawi. Wan’gni to adagi, ok adog e lweny.

Kane Ruoth Jesus Dwaro Tho

10.     Ruodhwa Jesus Kristus kane odwaro tho, ne opuodore ahinya. To wang’ni ok ang’eyo ni nobed nadi kuom jaraten’g.
11.     Chon Judas ne ondhoge ma ogure e Msalaba; to wang’ni to upime gi yien motwo koso?
12.     Ero mon oseikore winjore gi chuo mondo gindhog wuod dhano.
13.     Asehombo Bikra Maria mondo ooma to odagi ni pod odon’g higni ariyo; to bende pod onyalo medo.

Usedagi Wechena

14.     Usedagi wechena; usewito nyithinda; tinde alamou-alama eka yiena achiem.
15.     To akwayou nyithinda moyie koda, kik uringa; an bende ok naringu.
16.     Gima omiyo ahero jok ma mongi, ma omiyo ahoyogi gi pesa, ahoyogi ni mondo giyie apuonjie kata higni moko ariyo kende.
17.     Ndalona oserumo chuth, ringra ni biro lokore gimoro nono.
18.     Bishobe, Kadinache gi Pate, gi biro ringa; to un nyithinda kik uringa.

Lich Ma Biro Seche Dok Simeo

19.     Piny nobed malich ne nyithinda ma kiye gi mond liete. Enoyanyu nikech asebedo maonge.
20.     Koko biro bedo kendo ringra nokethre ka pod Jodolo laro kombe kod pesa.
21.     Onge Bishop kata Kadinar ma norwaka, to mana un jok ma adakgo; kik uringa.
22.     Gini mor ni koro asetho chuth, kendo giniriembu e kanise.
23.     Sani ero awinjo wach moro ni ukabila; ukabila podi. Legion Maria biro pogore matindo tindo.
24.     Serikal mar piny biro tungni mos matin-tin ka gilaro kombe. Serikand Legion Maria bende ginichak gore kendgi ka gilaro kombe, mwandu, pesa kod mon.
25.     Kiyena nosandre malit. Nogo ngero ni kudni achiel ema towo rin’go; thona nobed malich ne piny.
26.     Piny notungni ahinya; buche noyalre to onge ng’ama nonyal nimar gigi duto nondiki gi dho Johulo.
27.     Awuoro kaka ajemo ne nyithi kiye kod mond liete; kata gisandre to polo margi.
28.     Luluna nogol oko ne mbithe kendo lepa nogoye ombulu. Jodolo noyak pesana ka giwacho ni tinde loch odon’g e lwetwa, kendo thigo oyawo ne pata.
29.     Ubiro neno malit ahinya kendo ibiro yanyou ka inyisou ni nene usenega kendo umany kuma udhiye udhi udagie; to kik uringa.

Jondhok Madwaro Loso Legion

30.     To kata Judas ka nene ondhogo Jesus, nene odere owuon. To kata mana jo Yahudi bende nohang kuom gi weche.
31.     Weche gi ndikuru mondo uparnegi.
32.     Giniriembu ka giwacho ni weche Baba we nyisowa, wan wadwaro loso Legion Maria. To asayou ni kik uringa.
33.     Jo ndhok oseikore machiegni, moko bende achiemogo e tawo achiel.
34.     Gisetemo gi yore duto to atamogi nikech ndalona pok ochopo. Abiro poyou apoya ni atho.
35.     To (ka asetho) ringra kik uter e hospital nikech Serikal on’geyo ni ariek gi biro golo gik moko kuoma.

Ka Asetho, Kanuru Ringra Mapiyo

36.     Kata atho Jerusalem, kata atho mana Manyatta, golauru mos utera Kalafare mos uyika piyo-piyo.
37.     Oganda mag polo osegoyo sei te, mana Bikra Maria ema pod odon’g, owacho ni saa podi.
38.     E higa ma adhiye ni, en higa ma dhako; to maluwe ni to ubiro neno kod wan’gu.
39.     Kata mana wuon dala kodwaro tho to oluongo nyithinde kendo opogogi mwandu.
40.     An mwandu ma awenu en mana lemo kende.

Aol, Adwaro Dok

41.     Chunya ool kendo an kod del malit.
42.     Yes! Pod adhi nyime, jogo to we ogo koko; koko no oserumo?
43.     In Rafael Onyango, konyna nyithinda gi, migi sabun. Ma enobed hapi.
44.     Alfred Okiya, kiye gi aketo e lweti. To moloyo in Ach-Bishop, ritnagi, kik uwe gisandre. Kata gidak mana kod Ahenda to idhi ilimogi to gin bende gilimi.
45.     Ero umor ni amiyou pesa; pesa oserumo ubiro sandore malit.
46.     Dalana Jerusalem biro don’g gunda kendo nyithinda biro ringo ka gike e piny; moko biro dhi e bache, moko biro dwaro chuo mondo oterre kodgi nikech chandruok.
47.     Dala ma chunya nowuogie nobed kod koko mang’eny kendo lemo nobed matin ei dalano. Siasa nobed man’geny ei pinyno, kuom Serikal kod kuom jo 
Legion Maria madongo.
48.     Ero aloso to ugoyo koko, ubiro sandoru ma moko biro kwalo gige ji.
49.     Wach Jogena, nyithind kiye kod mond liete biro kelo koko maduon’g; to onge ng’ama non’ge, gibiro medo yanyou.
50.     Magi duto biro timore nikech Jodolo odagi puonjna te, gi tiyo gi maggi gi wegi.

Telo Makare

51.     Kata chon kane wan e Katholik magi ne ok timre kendo ne wa luoro wasista ahinya-ahinya.
52.     Padri ok loki oyuma-oyuma; Padri ka idwaro loki to oyudo barua ka odon’g dweche adek, kendo chien’g ma odwaro dhi to Jokristus mage goyone oriti maber.
53.     Ok kaka maruni ma kiny ka kiny olok Padri, kendo onyiso Padri ni an Bishop an ema awacho kendo adwaro ni mondo idhi piyo-piyo; an ema an kod teko ka ahero to achungi dichiel.
54.     Bishop mondo orit Dayoses mare kod lemo gi gedo, ok kod siasa kod sero mon kaka Ong’awo kod Ach-Bishop Alexius maka Agano, gin to mach kendo ma iye.
55.     Loko Pate koni gi koni ok adwar; Padri en chuny Jokristus (kendo) seche ma koro iloke piyo-piyo kama, samoro en kod gope moko, iseketho chuny Jokristus kendo ikelo samuoyo ei kanisano; kendo kanisano ok nyal gerore.
56.     Beduru e achiel; luoruru jotendu; pidhuru kiye kod mond liete; to ka udagi timo kamano ma uchako kod meku eka ubiro pogoru matindo-tindo ka ularo pesa kod mon.
57.     In Nomine Patris.....Amen.