Friday, November 4, 2016

Puonj Bikira Maria, Legion Maria: An e Winj Opija Majafuyo
1.       “An e winj Opija majafuyo, an ema nafuyo maluoro piny duto.

2.      An e Apiyo manopiyo kuom piny kendo piny nochako opiyo kuome.

3.      An Awiti ma piny nowito, kendo an e Ajwan’g ma piny nojwan’go, to atimo kinda gi piny.


4.      An ema atin’go loch mag ruodhi duto e lweta. Kata mana Queen muwinjo, an ema nakete e loch.

5.       An ema piny mangima n’giya, to ero neuru polo ayawo dhoge mondo une masiche kaka nondiki.”

6.      Eka noluongo nyar Kachak ni: “Nyar Kachak, bende ineno pichana miketo e kor odi cha, pichana ma ligangla abiriyo ochuowo adundona cha? Ee, ee! Mano e ligangla abiriyo ma ibiro yalgodo piny ka in’gado buche.

7.       Ndiko ochopo kare. N’gat mariek kik wuog oko mar chiel mar Ohinga mar Jerusalem. To n’gama nowuog oko mar chiendni, kata koro sibuor omake kidhe kuro to nobed wachne owuon!

8.      Sikuru e dalani. Winjuru kaka sibuor ruto oko; ogoyo asumbi ka odwaro joma domuony. 

9.      Ka sibuor nomaki tok chiel to igo nduru to onge n’gama nobi okonyi, enoradi tee!

10.     To ne aluoro piny ma arango piny ka an’giyo kuma tho noae to ne ok aneno kuma tho noae. To kanaduogo abet piny karango maber to naneno ka tho owuok e kind dhako gi dichuo.

11.     Ero anyisou tiend wach mopondo, n’gat mariek moluoro Nyasaye omok kuom chiegi owuon. Ka n’gato enoba yo, tho to enotho kendo mach maktho bende nodhie.

12.     Dhil gi dhier, kendo dhil e gombo, nyalo Kuoyo dhano. Omiyo kiluoro Nyasaye mimoko e wechene to nikwo.

13.     Un Jo-Legion Maria, kik udew mwandu pinyni gi kothgi duto kaka obet, to dhil uru e chandruok te to unukwo.”