Friday, November 4, 2016

Puonj Bikira Maria, Legion Maria: An emane alimo Simbi, gwen’g Karachuonyo
1.       “Un jok masani uwinjo mana sigana mar Simbi nyaima, to gima ne otimore ne ukia.

2.      Kamoro amora mane awuothe e wan’g pinyni, ne an kod ogend Malaika mag lweny.

3.      Adier piny ne n’gich ahinya, ne en ndalo chiri. Ne adhi mondo adhi abuor e dala Omolo Kadenge.


4.      Kane adonjo e dalano to ne ayudo ka dala iye mor kendo dhano wer ahinya. Negi wer wend jomath to mon negio.

5.       An bende ne adhi adonjo kanyo mana ka adwaro kuma daoye mach.

6.      Heeh! Awuornue! Kane jomath kon’go onena, ma agoyo godo ni ‘hodi ka?” Jogi ne ochun’g riat kar jok ma oneno jakuo moro kata ondiek moro madwaro mako chiaye.

7.       Negi chwala gi dhir ka gichwada gi osekni mag kon’go to mondgi to goya gi adhon’g kod agwetni mane ituomo godo kon’go.

8.      Kon’go akuon’go chuth! Ma nyathina ma oyie koda ni an min owadgi maen Ruodhwa Jesus Kristus to kik omadh kon’go.

9.      Ma e wach mane akete sei: Ni kon’go kod chode mane oketho gwen’g Simbi nakum ei Afrika.

10.     Omiyo kon’go akumo chuth e pinyni, to n’gat ma odagi weyo kon’go, chode, juok, ok none piny polo gi wan’ge.

11.     Kane giseriemba kamano, to ne adhi e dala machielo, ka jaduon’g Odero, ma bende nenie gwen’gno.

12.     Ne ayudo dhako gi nyithindo adek. Dhako ni ne nudo nyuka kal.

13.     Mikach Odero, nya Kamreri, ne orwaka gi chunye duto. Ne oyiena aoyo mach man n’gich orumo. Kendo ne omiya nyuka ma mor-mor amadho.

14.     Ban’ge ne akone ni mondo odhi oluong chuore oa e kon’go nikech ne adwaro reso chuore e yiene.

15.     Kata kamano, ne odhi to chuore ne odagi ma onyise ni, ‘Dhako moro ma wariembo ka cha ema luonga kose? Dhakono dum ma kik ayude ot kanyo!’

16.     Chi Odero ne paro ni odhi kende, kare ne okia ni ne adhi kode ki chuny.

17.     Kane nya Kamreri oduogo odonjo eot, to ne akone ni, ‘Ooyo nyar Kamreri, aa malo ikaw nyithindi kod gik ma inyalo tin’go iwuog akowi. Gwen’gni duto biro nyumore e nam mapiny.’

18.     Ne owinja mapiyo nikech ne oyudo asenyise gima chuore Oduoko ka pok opimona.

19.     Ne akawo dhakoni gi nyithinde nyaka gwen’g machielo, eka anyise ni lokre in’gi kuma iae kaka chalo.

20.    Kane on’giyo to ne oneno ka udi duto gi yien kod dere nimo e pi ataro. Gwen, dhok gi diek, duto ne nimo kod ji. 

21.     Onge n’gama ne otony e gwen’g Simbi. Mano emomiyo iluongo kanyo ni ‘Simbi Nyaima.’

22.    An Bikira Maria e mane jogo oriemba e gwen’gno, mano ne omiyo Jo malaika mag Nyasaye ne omuko kanyo gi mirimb Nyasaye mager. Pi makanyo en chumbi nyaka sani.”