Friday, November 4, 2016

Puonj Bikira Maria, Legion Maria: Winyo Oywak e Got, Salina oke Pate
1.       Winyo moro ne opiyo ewi yiend keyo ewi Got Kwer kendo ne ochiko dhoge ka ochomo kuma Eklesia nitie.

2.      Ne oywak niya: “Salina oke Pate, Salina oke Pate, Saline oke Pate.” 

3.      Ne onuoyo ywagni kuom seche, koro ji ne odhi penjo Maria gima winyo wachono ni, “Wend winyono mar Salina oke Pate to tiende an’go?”


4.      Mama Bikira Maria ne oduoko ni: “Ee, ee, mano e gima biro timore e kanisa mar Legion Maria to gi kanise modon’g oko mar dala Jerusalem.

5.       Mon marapute ma n’gutgi on’gado nyoyo kendo mowiro kokegi nobi korwako lewni ma nengogi tek.

6.      Mongi norwak minyonge kod thiwni gi stadi mag it, kendo ginimed ber gi modhi madum marichona, gi modhi mowuok thurgi Wasungu.

7.       Ginirwak yier wich mane Nyasaye ok ochweyo nigi.

8.      Gombogi nokal ndaga. Ginidonj kuom Jodolo duto kod chia mar n’geyo wach gi wuondruok ni gihero lemo kendo gihero Nyasaye.

9.      To mani notimre mondo mi giyud thuolo mar ndhogo Pate mag Nyasaye. Padri mariek otan’g.

10.     Mago nyiri gi mon manobed joote Satan. Jadolo manomulgi nolal nono.

11.     Mano emomiyo agonyo Pate gi Bishobe mondo okend mon achiel, achiel, oriwgo arus mar Nyasaye to gi dol.

12.     Nyiga mawinjo puonjna kendo luwa ka on’geyo ni an min Ruodhgi Jesus Kristus adier ok nokad wigi, bende ok nowan’g wigi gi modhi marichogo.

13.     Kata ok noket gombo kuomgi mar rwako kalkit kata wig ma mon morochore kuom gombo timo.

14.     Nyiga duto notwe mana otamba mohoo e wigi moumo yie wigi duto. Otembni ma gitweyo nobed kido achiel: Korachar to orachar, to nika en rambulu to en rambulu, to ok adwar adoa.

15.     Ginirwak lewni maboyo kamoro amora, kendo ok ginirwak longe kata kinyasa ka chuo.”