Friday, November 4, 2016

Puonj Bikira Maria, Legion Maria: Rwakuru Simeo to Unuyud Gikmoko Duto
1.       “Kane awuok thurwa, loka nam mar Misri, ka aa Kanan kuma ne aponie, ne aluoro pinyni maketo diere.

2.      Onge kama ok ne adhiye.  Awuotho e chulni madongo gi matindo.


3.      To kane achopo e thimni, ne ayudo ka thuru ka opon’g gi jochiende ahinya.

4.      Ma emomiyo ne adhi e nyim kom maduon’g ma e polo malo ir Wuora, ma en Nyasach kwerena ma kwereu.

5.       Ne akwayo Nyasaye ma Nyasach Ibrahim, Isaka gi Jakobo mondo opar jaraten’g—jorotenge olal duto!

6.      Joote mane otelo kawuok loka thuchegi, ma gin oganda Wazungu, ok ne oyango ne Afrika adiera mar Wuoda Jesus Kristo.

7.       Ne akwayo mondo Wuoyi oduog opuonj piny Afrika, to kik chak chiwe e lwet jok maricho.

8.      Emmanuel ne okwer ni, ‘Ooyo mama, an ok anyal dok e pinyno!’

9.      To ne ayuak ni jorotenge rumo e mach nan’go? Kare neok itho e musalaba nikech ji duto?

10.     Wuoyi ne okona ni,’Mama, tel abiro ban’gi.’

11.     Kane aduogo e lop Afrika to oganda jaraten’g neok orwaka. To Jaluo ema norwaka, kata obedo ni moko kuomgi noriemba kendo oyanya ni dhako moran ma jacham nyithindo.

12.     Nyathi ng’a mane achamo? Ooyo Joluo, dhano ok cham dhano wadgi.

13.     Ji man’geny ne ogoya ka chwada ei Afrika, to Jaluo ne orwaka. Ma e hawi ma uyudo nikech ne urwako Nyar Nyasaye, kendo min Jawar mar dho od Israel.

14.     Yie urwak Emmanuel to Unuyud gimoro amora. Jali ema otin’go duto ma aa kuom Jehova Nyasaye.

15.     To wan’ge jalokore ka oneno richo. An ajagachne, to kada ni ok an to piny de orumo e ndaloni.

16.     Asayenu e lemba odiechien’g gi otieno maok anindi. Omiyo makuru jali gi lwetu ariyo.

17.     En e Roho mar ngima, to en e dhano ma ineno ka Nyasaye. Siri mar Nyasaye ng’eyo tek—tan’guru un gi Ruoth!”